Logistri Fastighets AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018-10-01 – 2018-12-31

 •  Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 926 (11 167) tkr.
 •  Driftnetto för perioden uppgick till 11 543 (11 060) tkr.
 •  Resultat före skatt 27 883 (747) tkr.
 •  Resultat per aktie 8,41 (0,1) kr.

Tolv månader 2018-01-01 – 2018-12-31

 •  Hyresintäkter för perioden uppgick till 46 759 (11 531) tkr.
 •  Driftnetto för perioden uppgick till 45 174 (11 421) tkr.
 •  Resultat före skatt 44 142 (771) tkr.
 •  Resultat per aktie 13,56 kr (0,1).
 •  Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 24 230 (50 939) tkr.
 •  Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-12-31 till 614 140 (600 000) tkr.
 •  Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 254 384 (242 881) tkr ger en soliditet på 39,6 (38,1) %.

   

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
ingeborg.magnusson@logistri.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag specialiserat på att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Fastighets AB (publ) registrerades 2017-08-25 och är koncernmoderbolag. Koncernen omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area fördelat på sju fastigheter. Koncernmoderbolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.


Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.


För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.