Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-mars 2019

Perioden 2019-01-01 – 2019-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

• Intäkterna uppgick till 12 065 (11 523) tkr
• Driftnettot uppgick till 11 664 (10 980) tkr, med en överskottsgrad på 96,7 (97,3) %
• Förvaltningsresultatet uppgick till 5 900 (5 362) tkr
• Resultat efter skatt uppgick till 4 018 tkr (4 407) motsvarande 1,6 (1,7) kr per aktie
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 142 (-16 515) tkr
• Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 614 140 (600 000) tkr
• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,7) gånger och belåningsgraden till 61,1 (62,5) %
• EPRA NAV uppgick till 106,1 (98,3) kr per aktie

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.
För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.