Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-september 2019

Report this content

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

Perioden 2019-07-01 – 2019-09-30

•   Intäkterna uppgick till 23 148 (11 524) tkr
•   Driftnettot uppgick till 21 600 (11 152) tkr, med en överskottsgrad på 95,1 (95,3) %
•   Förvaltningsresultatet uppgick till 10 688 (5 411) tkr
•   Resultat efter skatt uppgick till 7 373 (4 279) tkr motsvarande 1,51 (1,7) kr per aktie
•   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 107 (7 792) tkr
•   Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
•   Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 (2,1) gånger och
    belåningsgraden till 60,5 (62,5) %
•   EPRA NAV uppgick till 100,4 (93,2) kr per aktie

Perioden 2019-01-01 – 2019-09-30

•    Intäkterna uppgick till 58 422 (34 160) tkr
•    Driftnettot uppgick till 55 282 (33 63) tkr, med en överskottsgrad på 94,6 (96,5) %
•    Förvaltningsresultatet uppgick till 27 417 (16 260) tkr
•    Resultat efter skatt uppgick till 41 124 (13 003) tkr motsvarande 8,4 (5,2) kr per aktie
•    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 222 (-8 342) tkr
•    Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
•    Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 (2,1) gånger och
     belåningsgraden till 60,5 (62,5) %
•    EPRA NAV uppgick till 100,4 (93,2) kr per aktie

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019.