Omstruktureringen under Logistri Fastighets AB (publ)s obligationslån om 350 miljoner kronor har genomförts

Logistri Fastighets AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 17 mars 2019 ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor med ISIN SE0012455020 ("Obligationen"). Bolaget förvärvade den 1 april 2019 en fastighetsportfölj ("Fastighetsportföljen"), bland annat med medel från Obligationen.

Bolagets dotterbolag Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Dotterbolaget") har denna dag förvärvat Fastighetsportföljen från Bolaget. Som en delbetalning för förvärvet har Dotterbolaget utökat sitt obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Dotterbolagsobligationen") med ytterligare obligationer om 350 miljoner kronor (de "Ytterligare Dotterbolagsobligationerna") till totalt 725 miljoner kronor och investerarna i Obligationen har erhållit obligationer i de Ytterligare Dotterbolagsobligationerna i utbyte mot sina obligationer i Bolagets Obligation. Bolaget har därmed inga förpliktelser under Obligationen och Obligationen kommer att stängas ner. Härmed har omstruktureringen (även kallad "Restructuring") under villkoren för Obligationen, villkoren för Dotterbolagets obligation och i enlighet med det skriftliga förfarandet som avslutades den 17 maj 2019 för Dotterbolagsobligationen genomförts.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan informationen som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019.

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgår till cirka 600 mkr och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.


Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.