KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LOHILO FOODS AB (publ)

Report this content

Pressmedelande Växjö, 25 oktober 2021

Aktieägarna i Lohilo Foods AB (publ), org.nr 556740-7050 (”Lohilo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer i stället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning

Lohilo uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

•             dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 november 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 12 november 2021, och

•             dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 17 november 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 12 november 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lohilofoods.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 17 november 2021. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lohilofoods.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringspersoner;
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
  5. Godkännande av dagordning;
  6. Beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
  7. Beslut om justeringsbemyndigande;

Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

1). Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

2). Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2) på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

3). Val av en eller två justeringspersoner;

Till person att justera protokollet föreslås Niclas Blomström eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

6). Beslut om nyemission av aktier (företrädesemission) 

Styrelsen för Bolaget har beslutat om nyemission av högst 7 835 052 aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Beslutet är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår således att stämman godkänner Företrädesemissionen.

För Företrädesemissionen gäller följande villkor:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 329 072,184 kronor.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 9,50 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden

Den aktieägare som på avstämningsdagen den 22 november 2021 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna nya aktier till teckningskursen 9,50 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning till av Bolaget anvisat bankkonto under tiden från och med den 24 november 2021 till och med den 8 december 2021. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden som angivits ovan.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.  I andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I sista hand till de som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas kontant inom två bankdagar efter att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

7). Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 670 105. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Nylandavägen 2, 352 50 Växjö, eller via e-post till finance@lohilofoods.com senast den 8 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med ovan adress och på Bolagets hemsida www.lohilofoods.com senast den 13 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Nylandavägen 2, 352 50 Växjö, samt på dess hemsida, www.lohilo.com, senast tre veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Växjö i oktober 2021

Lohilo Foods AB (publ)

Styrelsen

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Superfruit, Alvestaglass, Nick’s och Häagen-Dasz.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”

Richard Hertvig, CEO, +46708869444