Kommuniké från årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)

Report this content

Lohilo Foods AB (publ) höll fredagen den 28 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med MF30 Holding ABs (nedan benämnd ”Aktieägaren”) förslag, om omval av styrelseledamöterna Hans Jacobsson, Anna Frick, Richard Hertvig och Amanda McEven.  

Hans Jacobsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med Aktieägarens förslag, Rickard Norinder som styrelsens revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt Aktieägarens förslag.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission till närstående

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission till närstående.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.

Beslut om införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.lohilofoods.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Tyrone Andersson
Vd, Lohilo Foods AB (publ)

Tel: +46 70 75 10 340
E-post: tyrone.andersson@lohilofoods.com
 

 

Om Lohilo Foods AB (publ) 
Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Häagen-Dazs, NICK’s, Bubbies och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm. 

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified Adviser. De nås på info@fnca.se respektive 08-528 00 399,

Lohilo Foods AB (publ)
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com  


 

Prenumerera

Dokument & länkar