KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I LOHILO FOODS AB (PUBL)

Report this content

Lohilo Foods AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och bolagets huvudaktieägare hade lagt fram.

Vid stämman var 4 898 678 aktier av totalt 22 329 899 aktier representerade vilket motsvaras av ca 22 procent av rösterna. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning och koncernredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen ansamlad förlust ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna respektive den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets huvudaktieägare, om omval av styrelseordförande Hans Jacobsson, styrelseledamot Therese Lundstedt och Richard Hertvig samt nyval av Jonas Hamrén Berggren.

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från huvudaktieägaren att välja BDO i Göteborg AB med huvudansvarig revisor Katarina Eklund som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen och revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå till styrelsens ordförande med 172 500 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 115 000 kr.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om införande av incitamentsprogram till styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, om införande av incitamentsprogram till styrelsen. Lösenkursen fastställdes till 2,70 SEK per aktie.

Beslut om införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram till

nyckelpersoner och ledande befattningshavare. Lösenkursen fastställdes till 2,70 SEK per aktie.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman ägde rum i Växjö.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.lohilofoods.com.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70886 94 44

Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass och Bubbies.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

Prenumerera