LOHILO Foods AB delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

April – Juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 76 177 tkr (43 452 tkr), vilket motsvarar en ökning om 75%.

 • Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 37,2% (53,7%). Minskning förklaras främst av att andelen distribuerade varumärken ökat kraftigt.
 • Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 4 315 tkr (2 181 tkr). Resultat före skatt uppgick i kvartalet till 2 542 tkr (806 tkr).

Januari – Juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 128 403 tkr (68 336 tkr), vilket motsvarar en ökning om 88%.

 • Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 35,9% (53,4%). Minskningen förklaras främst av att andelen distribuerade varumärken ökat kraftigt.
 • Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 354 tkr (1 593 tkr). Resultat före skatt uppgick till -2 926 tkr (-1 041 tkr).

Väsentliga händelser under Q2

 • LOHILO:s torra funktionella varor växer 69%. Merparten av försäljningstillväxten utgörs för tillfället av LOHILO funktionell dryck, en av de produktkategori som fokuseras och som vi bedömer har mycket goda framtidsutsikter.
 • Exportförsäljningen återhämtar sig under slutet av kvartalet och växer med 20%. Distributionsavtal har ingåtts på ett flertal nya marknader.
 • Amazon Tyskland har lagt första ordern.
 • I Bosnien har avtal tecknats med 90 bensinstationer och 70 träningscenters samt att slutförhandling sker med landets två största retailkedjor.
 • I Holland har avtal avseende dryck tecknats med 200 butiker. Försäljningsstart sker i 80 butiker under 2020 och resterande 120 butiker i början av 2021.
 • I Baltikum är avtal klart med 400 nya butiker avseende dryck och 120 butiker avseende LOHILO glass (dagligvarukedjorna Rimi och Maxima).
 • I Portugal har avtal tecknats med dryck och glass på cirka 500 försäljningsställen.
 • Island avtal klart med ytterligare 100 butiker avseende dryck och 50 butiker avseende chips från tidigare 20 butiker
 • E-handeln via LOHILO.com växer med 756% till 1,8 mkr i omsättning. Vi har migrerat e-handelsplattformen till Askås, som förenklar köpet för konsumenten och möjliggör en internationell expansion.
 • Förbättrade marginaler på distribuerade varumärken via genomförda prisjusteringar.
 • Lyckad lansering av ny produktgrupp, Nick’s Pints.
 • Logistikavdelningen har stärkts med två personer för optimering av lager och bättre leveransprecision.
 • LOHILO genomförde en riktad nyemission om cirka 10 mkr till Santhe Dahl Invest AB som blir näst största ägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den totala försäljningstillväxten ökar med 95% under juli jämfört med samma månad 2019.

Förstärkt organisation med ny COO, Tyrone Andersson, tidigare från Unilever och Red Bull. För ökat säljfokus skapas två separata säljkårer, en för fryst och en för torrt med 25 respektive 7 säljare i Sverige. Det innebär att vi utökar den totala säljkåren med 7 nya säljare.

Exportsatsningen intensifieras med:

 • Lansering Amazon UK
 • Holland genom dagligvarukedjan Albert Heijn, 80 gym samt det största bensinbolaget
 • Lansering i Serbien under hösten
 • Danmark – avtal med 80 gym
 • Export till Singapore och Malaysia, första leverans i september

I Sverige utvecklas försäljningen genom bl.a.:

 • Centrala listningar med LOHILO Proteinbars på Axfood
 • Cirkle K listningar med LOHILO dryck
 • Lansering av ny smak LOHILO dryck Elderflower Lemon

VD har ordet

Lohilo Foods har trots covid-19-krisen och turbulenta tider lyckats flytta fram positionerna såväl finansiellt som operationellt. Vi ökar nettoomsättningen med 75% och vårt resultat (EBITDA) ökar till 4,3 mkr i Q2. Detta skapar vi trots att särskilt vår export påverkats negativt av den pågående pandemin.

Bolaget växer stabilt och vi arbetar vidare med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi har stärkt upp logistik, sälj och ledning med nya medarbetare under perioden. En nyckelperson är vår nya COO, Tyrone Anderson närmast från Unilever och Red Bull, som kommer att hjälpa oss att ta nästa steg till att bli en internationell aktör med stark och lönsam tillväxt.

Jag ser en stark affär i Sverige och en stor tillväxtpotential både utomlands och genom e-handeln framåt. Idag är vi en av de starkaste distributörerna i Sverige mot dagligvaru- och servicehandeln. Det öppnar upp för spännande framtida avtal och potentiella uppköp av nya varumärken. Internationellt så ser vi fortsatt en stark trend inom funktionella livsmedel där Lohilo har en stor potential att växa segment för segment. E-handeln kommer gå hand i hand med vår internationella expansion för att bygga och driva varumärket Lohilo i respektive land.

Våra uppdrag att distribuera Häagen-Dazs, Nicks och Bubbies växer starkt och ger oss kostnadsfördelar inom sälj och distribution. Vi har blivit utnämnda och prisade till att vara den starkaste tillväxtmarknaden för Häagen-Dazs i hela Europa, vilket naturligtvis är mycket glädjande och samtidigt bevisar styrkan i vår distributionsmodell.

Vi har intensifierat arbetet med vår planerade notering och har för avsikt att ansöka om att lista vår aktie på First North under hösten 2020. Vi tror att detta kan utveckla bolaget på ett mycket positivt sätt genom den tillgång till kapital för utveckling av bolaget framåt och den ökade kännedomen om vårt företag som listningen innebär. Min förhoppning är att en notering av aktien kommer att skapa förutsättningar för att synliggöra och lyfta fram de värden vi tillsammans skapar genom vårt fortsatta arbete med att utveckla LOHILO.

Jag hoppas du som är aktieägare vill följa med på oss på den resan!

Redovisningsprinciper

Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter för 2020 och jämförelseåren klassificerats om från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2020 uppgick Lohilo Foods banktillgodohavanden till 11 196 tkr (3 812). Bolaget har räntebärande skulder om 38 151 tkr (25 739) samt en checkräkningskredit om 15 000 tkr (15 000), som per den 30 juni var nyttjad till 4 273 tkr (12 373).

Investeringar

Lohilo Foods totala investeringar under halvåret uppgick till 426 tkr (2 412).

Avskrivningar

Under halvåret har resultatet belastats med 2 310 tkr (2 112) som avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per den 30 juni 2020 uppgick Lohilo Foods egna kapital till 25 227 tkr (13 496) varav 529 tkr (120) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick den 30 juni 2020 till 27,2% (26,5%).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, 070-886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Häagen-Dazs, NICK’s, Bubbies och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm.

Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission via Pepins Group AB. Emissionskursen var 50 kr och investeringen skedde via ett ägarbolag kallat Alvestaglass Partners Sweden AB (publ). Handel i Alvestaglass Partners Sweden AB (publ) har tidigare skett via Pepins Market, men fr.o.m. mars 2020 sker ingen handel för bolagets aktier. En fusion är inledd varvid aktieägare i Alvestaglass Partners Sweden AB (publ) kommer bli direktägare i Lohilo Foods AB. Fusionen beräknas vara klar i september 2020. För mer information: pepins.com/market

Lohilo Foods AB

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. Tel: 0470-72 91 78 lohilofoods.com • info@lohilofoods.com

Tidplan för finansiell rapportering

Delårsrapport för Q3 offentliggörs 2020-11-24.

Richard Hertvig, CEO richard@lohilofoods.com, +46708869444

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. Tel: 0470-72 91 78 lohilofoods.com • info@lohilofoods.com

Prenumerera

Dokument & länkar