Lohilo Foods genomför en företrädesemission om cirka 74,4 MSEK för fortsatt expansion och marknadsetablering

Report this content

Pressmeddelande Växjö, 25 oktober 2021

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo Foods” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 74,4 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, vilken planeras hållas den 18 november 2021. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom teckningsförbindelser, övertagande av teckningsrätter samt garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Lohilo Foods är ett foodtech-bolag med en bred och omfattande varumärkesportfölj bestående av såväl egna som externa varumärken som riktar sig mot olika produktsegment och målgrupper med olika behov och önskemål. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bland annat LOHILO, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies, Järnaglass och nyförvärvade Superfruit. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm. Bolaget hade en nettoomsättning på 245,8 MSEK under 2020.

Efter en framgångsrik lansering av funktionella livsmedel på den svenska marknaden avser Lohilo Foods att expandera sin geografiska närvaro och sin produktportfölj. Bolaget har som långsiktigt mål att systematiskt positionera sig inom funktionella livsmedel, med hälsa, dryck och glass som utvalda produktkategorier samt att öka exportandelen väsentligt. Expansionen och marknadsetableringen ska ske såväl organiskt som genom förvärv, där Lohilo Foods uttalade målsättning är att genomföra ett antal förvärv inom strategiskt valda produktkategorier samt att ingå och förlänga långsiktiga distributionskontrakt.

Genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner ställer krav på erforderligt kapital och styrelsen för Lohilo Foods bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Styrelsen för Lohilo Foods har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 74,4 MSEK. Nettolikviden om 66,3, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 8,1 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda marknader, 40 procent
 • Återbetalning av lån, 15 procent
 • Förstärkning av rörelsekapital, 15 procent
 • Produktutveckling, 10 procent
 • Förvärv, 20 procent

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • En (1) befintlig aktie i Lohilo Foods som innehas på avstämningsdagen den 22 november 2021 berättigar till en (1) teckningsrätt. Två 2 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 9,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
 • Genom Företrädesemissionen kan Lohilo Foods som högst tillföras cirka 74,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 8,1 MSEK.
 • Teckningsperioden löper under perioden 24 november – 8 december 2021.
 • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 24 november – 3 december 2021.
 • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 329 072,184 SEK, motsvarande högst 7 835 052 aktier innebärande en maximal utspädning om cirka 33,3 procent
 • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 18 november 2021 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, förbindelser om teckning via övertagna teckningsrätter samt emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 63,3 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till ca 9,9 MSEK, motsvarande ca 13,3 procent av Företrädesemissionen och förbindelser om att teckna via övertagna teckningsrätter uppgår till ca 18,3 MSEK, motsvarande ca 24,6 procent av Företrädesemissionen. Resterande andel av Företrädesemissionen, d.v.s. upp till 85 procent av dess maximala belopp, omfattas av emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om nio (9) procent av garanterat belopp. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 23 november 2021. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella prospektet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 november 2021                                       Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

19 november 2021                                       Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

22 november 2021                                       Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

23 november 2021                                       Offentliggörande av prospekt

24 november – 3 december 2021                  Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North Growth Market 

24 november – 8 december 2021                  Teckningsperiod

10 december 2021                                        Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 329 072,184 SEK, från 658 144,41 SEK till 987 216,594 SEK, genom utgivande av högst 7 835 052 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 15 670 105 till högst 23 505 157 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

Godkännande vid extra bolagsstämma

I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extrastämma, vilken planeras att hållas den 18 november 2021. Kallelse till extra extrastämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Investerarpresentationer

Lohilo Foods kommer att arrangera ett antal företagspresentationer i samband med Företrädesemissionen. Dessa kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande och i sammanfattande folder som kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Lohilo Foods i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, vd, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Denna information är sådan information som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl 18:00.

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Superfruit, Alvestaglass, Halo Top och Häagen-Dazs.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Lohilo Foods. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Lohilo Foods kommer endast att ske genom det prospekt som Lohilo Foods beräknar kunna offentliggöra omkring den 23 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Lohilo Foods har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.