Lohilo Foods godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo Foods” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) godkänd. Första dag för handel med Bolagets aktier sker den 26 oktober 2020 under kortnamnet LOHILO.

Lohilo Foods har, som tidigare meddelats, slutfört nyemissionen av aktier till allmänheten och professionella investerare i Sverige med en teckningslikvid om sammanlagt ca 30 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades och totalt tillfördes Bolaget cirka 1 000 nya aktieägare. I samband med att Erbjudandet offentligjordes kommunicerades att Bolaget hade för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på First North Bolaget har idag erhållit ett godkännande för notering av Bolagets aktier på First North.

Första dag för handel är måndagen 26 oktober 2020. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet LOHILO, med ISIN-kod SE0014262549.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Hagberg & Aneborn Fondkomission.

Certified Adviser

Lohilo Foods har utsett FNCA Sweden AB till Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, Lohilo Foods AB
richard@lohilofoods.com
070-886 94 44

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB

+46 (0)8-440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Lohilo Foods

Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional foods. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass samt distribution av Häagen-Dazs, NICK’s, Halo Top och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och Bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm. Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Lohilo Foods. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Lohilo Foods kommer endast att ske genom det prospekt som Lohilo Foods denna dag offentliggör.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Lohilo Foods har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Richard Hertvig, CEO richard@lohilofoods.com, +46708869444

Prenumerera

Dokument & länkar