Lohilo Foods tillväxt fortsätter med stärkt bruttomarginal

Report this content

April - juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent till 74 177 TSEK (69 018)
 • Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 33,2 procent (29,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 334 TSEK (2 605)
 • Periodens resultat     uppgick till -6 519 TSEK (1 750)         
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 kr (0,14)

Januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 11,3 procent till 131 822 TSEK (118 435),
 • Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 33,1 procent (28,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 318 TSEK (-2 868)
 • Periodens resultat     uppgick till -15 765 TSEK (-2 919)      
 • Resultat per aktie uppgick till -1,05 kr (-0,22)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Förvärv av resterande aktier i Superfruit Scandinavia AB
 • Årsstämma 28 maj

Händelser efter balansdagens utgång

 • Stämningsansökan inlämnad avseende distributionsavtalet för Nick’s
 • Lansering av en ny kategori inom kosttillskott
 • Nya långsiktiga finansiella mål har antagits
 • Säkerställt en kreditfacilitet hos huvudägare

Vd har ordet

Stark tillväxt inom egna varumärken

Under kvartalet har vi sett en fortsatt stark försäljning av Lohilo´s egna varumärken med en ökning om 18,9 procent. LOHILO glass har under kvartalet en tillväxt på 100 procent och 60 procent för första halvåret. Detta är synnerligen tillfredsställande då mycket resurser har investerats för att bygga varumärket LOHILO och nu börjar vi se resultatet av detta. Vi kommer att fortsätta att investera bakom uppbyggnaden och expansionen av varumärket LOHILO.

Den positiva utvecklingen under det första halvåret ser vi även inom våra marknadsandelar. Nielsens marknadsandelsrapport för första halvåret uppvisar kategorin med dessertglass en tillväxt på 7,0 procent samtidigt som vi växer LOHILO med 42,0 procent. Detta innebär att vi vinner marknadsandelar från våra konkurrenter på den svenska glassmarknaden och växer snabbast i Sverige.

Exportmarknaderna har under året fortsatt varit drabbade av lokala restriktioner. Under senare delen av kvartalet har vi sett en ljusning från några marknader där restriktionerna lättats. Detta medför att vi under kvartalet ser en tillväxt inom export med 12,6 procent vilket ger en återhämtning till -1,6 procent för första halvåret. Ytterligare positivt är att vi fått flera förfrågningar från nya marknader som vill distribuera och sälja våra produkter inom varumärket LOHILO.

Bruttomarginalen fortsätter att förbättras, även i andra kvartalet, med 3,8 procentenheter, främst driven av de effektiviseringsåtgärder som infördes under hösten 2020 och början av 2021. Dessutom ser vi en positiv volymutveckling på våra egna varumärken som generellt har en högre bruttomarginal. Ytterligare arbete och effektiviseringsprojekt för att stärka marginalen fortsätter under resterande del av året.

Distribuerande varumärken

Vi har under kvartalet väsentligt ökat antal butiker som säljer våra övriga distribuerade varumärken i Häagen-Dazs, Halo-Top och Bubbies.  Detta är en av de stora styrkor som Lohilo Foods har med egen direktdistribution. Ökad distribution medför ökad tillgänglighet för konsument vilket medför positiv försäljningsutveckling.

Under juli inlämnar Lohilo Foods AB en stämningsansökan till Stockholms Tingsrätt för att begära skadestånd från Luthman Backlund Foods AB avseende tvist i distributionsavtalet på motsvarande ca 24 MSEK som avtalet skulle inbringa under kontraktsperioden. Inget ytterligare har skett sedan stämningsansökan inlämnats.

Tillgänglighet av produkter i handeln

Närvaron på den svenska marknaden ökar åter mot föregående år och våra konsumenter kan nu köpa våra produkter i nästan 20 procent fler butiker än motsvarande period förra året. Samarbetsavtal har under kvartalet ingåtts med ett flertal lokala ICA-grupperingar runt om i Sverige vilket inneburit förbättrade listningar och placeringar för Lohilo´s olika produktersortiment. Dessa avtal syftar till att tillsammans med butikerna långsiktigt öka försäljning och lönsamhet för båda parterna. Nya kundavtal har ingåtts inom servicehandeln där vi nu når ytterligare ca 100 nya försäljningsställen.

Produktion och inköp

Brist på vissa förpackningsmaterial på världsmarknaden har påverkat tillgången på produkter under perioden och resulterat i kraftiga förseningar av bl.a. aluminiumburkar. Detta påverkade bland annat drycken LOHILO ”Sun kissed” som togs fram i samarbete med influencern Antonija Mandir. Efter en succéartad lansering med försäljningsrekord under april månad har produkten varit restnoterad under sommaren. Vi har mot kvartalets slut börjat se en förbättring av tillgängligheten av aluminiumburkar och har en nära dialog med våra leverantörer för att omgående kunna producera nya produkter.

Förvärvet av Superfruit Scandinavia AB slutfördes under kvartalet och integrationsarbetet påbörjades. Synergier inom inköp och produktion kunde under perioden realiseras vilket också påvisar förvärvets strategiska betydelse inför framtiden. Som exempel lanserades en ny kategori av olika pulverfunktionsprodukter under varumärket LOHILO baserat på produktutveckling och produktionstillgänglighet på bara några månader. Synergier inom försäljning kommer vi att se först under hösten 2021 då vi övertar Superfruit’s försäljningsbearbetning mot dagligvaruhandeln från den tredje part som sköter det idag.

Organisation och kostnadsstruktur

Bolagets kostnadsmassa är anpassad för en högre försäljningsvolym, vilket inte har realiserats under året då bland annat Covid-19 pandemin har påverkat exportförsäljningen samt ovan nämnda orsaker med tillgänglighet av förpackningsmaterial och Nick’s glassprodukter. Detta medför att ytterligare effektiviseringsåtgärder, inom identifierade områden, kommer att genomföras under hösten. Samtidigt lanserar vi ett kostnadsbesparingsprogram för hela koncernen. Dessa åtgärder bedömer jag kommer att få en effekt mot slutet av året och kommer ej att påverka tillväxten på längre sikt i någon större omfattning.

Ledningsgruppen har under maj månad fått en ny CFO i Mats Vikström, vilket även kommunicerades i kvartalsrapporten för första kvartalet i år. Mats har en mångårig erfarenhet inom finansområdet samt haft positioner som CFO inom börsbolag både på First North och Mid Cap.

Finansiering och likviditet

Vi ser kontinuerligt över likviditeten och har under augusti månad säkerställt det kortsiktiga likviditetsbehovet genom en kreditfacilitet hos huvudägaren MF30 Holding AB. 

Trots ett tufft kvartal med störningar i form av begränsad tillgång av dryck har vi lyckats leverera en stark tillväxt inom våra egna varumärken. Detta visar på styrkan och potentialen som finns i våra egna varumärken och i bolaget som helhet. Jag ser med stor tillförsikt fram emot en spännande höst med många nya produktlanseringar, kundmöten och att kunna välkomna nya marknader in till Lohilo-familjen.

 

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Tyrone Andersson, vd och koncernchef

E-post: tyrone.andersson@lohilofoods.com, tel: +46 70 75 10 340

 

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ) 556740-7050, som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torra kategorier med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm.

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, info@fnca.se respektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified Adviser.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar