Årsstämma i Loomis AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 17.00 i Pelarsalen, City Conference Centre, Norra Latin, ingång Barnhusgatan 7B, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

A.                        RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com, senast torsdagen den 26 april 2018, helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 26 april 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B.                        ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av
  (a)    årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  (b)    revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
  (c)    styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
 9. Beslut om
  (a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2017,
  (b)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  (c)    avstämningsdag för vinstutdelning, och
  (d)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor.
 12. Val av styrelseledamöter och revisor.
 13. Beslut om principer för inrättande av valberedning.
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om införande av ett incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder genom ingående av ett aktieswapavtal.
 16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Den vid årsstämman 2017 tillsatta valberedningen bestående av Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), har föreslagit att styrelsens ordförande Alf Göransson ska väljas till ordförande för årsstämman 2018.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 9,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 7 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 11 maj 2018.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)

Valberedningen kommer vid årsstämman 2018, i samband med val av styrelse samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående förslag. Valberedningens motiverade yttrande finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.loomis.com.

Valberedningen har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan Svensson, Patrik Andersson, Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Gun Nilsson för perioden till och med utgången av årsstämman 2019, med Alf Göransson som ordförande för styrelsen.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt 3 000 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 850 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, ska erhålla 400 000 kronor. Ersättning för kommittéarbete ska vara oförändrad och ordföranden för revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén ska erhålla 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén ska erhålla 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén ska erhålla 50 000 kronor.

Till bolagets revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Deloitte AB för en mandatperiod om ett år, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation. För det fall Deloitte AB väljs har revisionsbolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Ekberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.

Förslag till beslut om principer för inrättande av valberedning (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att följande instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete beslutas av årsstämman 2018.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller[1]. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För de fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. För ledande befattningshavare som inte omfattas av kollektivavtal (ITP-plan) ska rörlig ersättning inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram innefattande säkringsåtgärder genom ingående av ett aktieswapavtal (punkt 15 på dagordningen)

Bakgrund och motiv

I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2017. Incitamentsprogrammet möjliggör att ca 350 nyckelpersoner inom Loomis på sikt blir aktieägare i Loomis och därigenom stärks de anställdas delaktighet i Loomis framgångar och utveckling. Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogrammet (som tillämpats sedan 2010) har varit ändamålsenligt och skapat gemensamma mål för nyckelpersoner och aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att årsstämman 2018 fattar beslut om ett nytt incitamentsprogram med villkor vilka i allt väsentligt överensstämmer med villkoren för de av årsstämmorna 2010-2017 beslutade incitamentsprogrammen.

Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt anställd i Loomis. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet kommer att bibehålla koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

(A) Införande av incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett aktie och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”) enligt i huvudsak följande riktlinjer. Uppskattningsvis 350 anställda kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier uppfylls. De principer som redan tillämpas enligt det befintliga incitamentsprogrammet, inom ramen för de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att vara tillämpliga även fortsättningsvis. De befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har satts i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet. För moderbolagsanställda är de prestationsbaserade målen kopplade till förbättring av resultat per aktie (”EPS”) för Loomis jämfört med föregående år. För övriga deltagare av Incitamentsprogrammet är de prestationsbaserade målen kopplade till en förbättring av resultatet för den tillämpliga resultatenheten. Prestationsmålen varierar beroende på i vilken del av verksamheten som den anställde arbetar, men baseras i princip på en årlig förbättring av EPS eller EBITA[2] inom den anställdes ansvarsområde. Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2019 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2019, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av 2020. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas med beaktande av förhållandet mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet. Tilldelning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av följande två omständigheter: (1) om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan, och (2) den anställde måste vara anställd av Loomis sista dagen i februari 2020, förutom i fall där den anställde har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier.

Före tilldelningen av Bonusaktier kommer den anställde inte att tillerkännas några rättigheter (t.ex. rösträtt eller rätt till utdelning) knutna till Bonusaktierna. Vid tilldelning av Bonusaktierna ska den anställde dock ha rätt till ytterligare aktier till ett värde motsvarande eventuell på Bonusaktierna utbetald utdelning (baserat på aktiens värde vid tilldelningen) från tidpunkten för utbetalning av kontantbonusen till tidpunkten för tilldelning av Bonusaktierna. Styrelsen ska ha rätt att besluta om en reducering av tilldelningen av Bonusaktier för det fall sådan enligt ovanstående villkor – med beaktande av koncernens resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart orimlig. Deltagande i Incitamentsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande kan ske lagligen, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska dock ha rätt att införa en alternativ incitamentsstruktur för anställda i sådana länder där deltagande i Incitamentsprogrammet inte är att rekommendera. Denna alternativa incitamentsstruktur ska, så långt praktiskt möjligt, motsvara de villkor som gäller för Incitamentsprogrammet.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.

(B) Kostnader för Incitamentsprogrammet samt säkringsåtgärd baserad på ingående av ett aktieswapavtal.

Utöver vad som anges nedan angående aktieswapavtalet kommer inte det förhållande att delar av bonusen görs aktierelaterad att medföra några väsentliga kostnader utöver de kostnader, så som lönekostnader och sociala avgifter, som skulle följa av att genomföra Incitamentsprogrammet som ett helt kontantavräknat program.

Incitamentsprogrammets finansiella exponering föreslås säkras genom att Loomis ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet. Kostnaden i samband med ingåendet av ett aktieswapavtal beräknas uppgå till cirka 350 000 kronor.

Andel av totala antalet aktier samt effekter på viktiga nyckeltal

Säkringsåtgärden enligt ovan innebär ingen inverkan på vinsten per aktie i annat avseende än de ökade kostnaderna som Incitamentsprogrammet kan komma att medföra.

Incitamentsprogrammet uppskattas omfatta sammanlagt högst 135 000 aktier (beräknat mot bakgrund av maximalt utfall justerat för det nuvarande antalet berättigade anställda och ett uppskattat aktiepris om 300 kronor) vilket motsvarar 0,18 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,13 procent av det totala antalet röster i Loomis.

Majoritetskrav

Besluten enligt punkten (A) och (B) ovan ska fattas som ett beslut. Ett giltigt stämmobeslut avseende förslaget förutsätter stöd från aktieägare representerande mer än hälften av avgivna röster, eller, vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande företräder.

C.                        TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Följande dokumentation kommer att finnas tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida www.loomis.com från och med den 12 april 2018, kommer att finnas tillgänglig på stämman och kopior av handlingarna kommer dessutom att skickas till de aktieägare som så begär: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, (ii) revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, (iii) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och styrelsens motiverade yttrande däröver, (iv) valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för inrättande av valberedning och (v) styrelsens fullständiga förslag avseende Incitamentsprogrammet.

D.                        ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 75 279 829, varav 3 428 520 aktier av serie A och 71 851 309 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster. Aktier av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 106 136 509. Bolaget innehar 53 797 egna aktier.

E.                        UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen

Loomis AB (publ)


[1] Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB. 

[2] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker 
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera