Extra bolagsstämma i Loomis AB (publ)

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 september 2018, kl. 16:00 i Folkets Hus, Stockholm City Conference Center, ingång Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Registrering till extra bolagsstämman börjar kl. 15:30.

A.                        RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 30 augusti 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com, senast torsdagen den 30 augusti 2018, helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 30 augusti 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B.                        ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018-2021).
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll.
 9. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Styrelsen förslår att styrelsens ordförande Alf Göransson ska väljas till ordförande för bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018-2021) (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2018-2021”) för ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Loomis-koncernen, sammanlagt cirka 58 personer. LTIP 2018-2021 baseras på följande principer: (i) deltagarna måste investera en del av sina egna medel i B-aktier i Loomis, (ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid och (iii) utfallet i LTIP 2018-2021 i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet av ett bestämt prestationsmål.

I syfte att säkra Loomis åtaganden och kostnader enligt LTIP 2018-2021 föreslår styrelsen att Loomis ingår ett så kallat aktieswapavtal med tredje part enligt vilken den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet.

1.                          Bakgrund och motiv

Det huvudsakliga motivet till att införa LTIP 2018-2021 är att sammanlänka ledningsgruppens och andra nyckelpersoners intressen med aktieägarnas och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTIP 2018-2021 avser även skapa ett långsiktigt koncernövergripande fokus på resultatutveckling bland deltagarna. LTIP 2018-2021 bedöms vidare underlätta för Loomis att rekrytera och behålla personer i ledningsgruppen och andra nyckelpersoner och är kopplat till de finansiella mål för perioden 2018-2021 som Loomis offentliggjorde i september 2017.

2.                         Villkor för deltagande och förvärv av Sparaktier

För att kunna delta i LTIP 2018-2021 krävs att respektive deltagare gör en investering i B-aktier i Loomis (”Sparaktier”) senast den 30 september 2018 med rätt för styrelsen att förlänga denna period upp till två månader om det under perioden skulle föreligga legala eller andra beaktansvärda praktiska hinder för deltagares förvärv. Styrelsen har även rätt att för enskilda därefter tillkommande deltagare (nyanställda) senarelägga den sista dagen för förvärv till senast den 31 december 2018.

Sparaktierna kan förvärvas inom ramen för LTIP 2018-2021 genom att deltagaren gör en kontantinvestering genom eget köp av B-aktier i Loomis på Nasdaq Stockholm.

Deltagarna ska vara indelade i fyra kategorier, inom vilka förvärv av Sparaktier till
LTIP 2018-2021 får ske i följande omfattning:

Kategori Befattning Antal Sparaktier
 1.  
VD och koncernchef Sparaktier motsvarande ett värde av maximalt 2 000 000 kronor
 1.  
Regionchef Europa och Regionchef USA Sparaktier motsvarande ett värde av maximalt 1 000 000 kronor,
 1.  
Övriga i koncernledningen (cirka 8 personer) Sparaktier motsvarande ett värde av maximalt 1 000 000 kronor
 1.  
Landschefer/District Vice Presidents/övriga (cirka 47 personer) Sparaktier motsvarande ett värde av maximalt 500 000 kronor

3.                         Villkor för Prestationsaktier

Under förutsättning (i) att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen utan avbrott fram till utgången av intjänandeperioden som löper ut 28 februari 2022 (”Intjänandeperioden”)[1], (ii) att deltagaren inte har avyttrat några Sparaktier före utgången av Intjänandeperioden, samt (iii) att prestationsmålet (se nedan) uppnås ska deltagarna vara berättigade till att, efter Intjänandeperiodens utgång, kostnadsfritt erhålla högst fyra B-aktier i Loomis per Sparaktie för Bolagets VD, Regionchef Europa och Regionchef USA, högst tre B-aktier i Loomis för övriga i koncernledningen och högst två B-aktier i Loomis för övriga deltagare (landschefer, District Vice Presidents och övriga) (”Prestationsaktier”). Det prestationsmål som måste uppnås för tilldelning av Prestationsaktier avser den ackumulerade utvecklingen av vinst per aktie (EPS) (”Prestationsmålet”) under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021 (”Prestationsperioden”).

Uppfyllelse av Prestationsmålet ska fastställas i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende verksamhetsåret 2021 och tilldelning av Prestationsaktier kommer ske efter utgången av Intjänandeperioden, alltså tidigast i mars 2022.

Tilldelningen av Prestationsaktier baseras på den av styrelsen fastställda miniminivån respektive övre målnivån avseende den ackumulerade utvecklingen av EPS under Prestationsperioden. Styrelsen är av uppfattningen att den fastställda miniminivån respektive övre målnivån är väl avvägd och innebär en inte oväsentlig höjning av EPS. Styrelsen avser att presentera det fastställda Prestationsmålet i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021.

Om miniminivån inte uppnås ska ingen tilldelning av Prestationsaktier ske.

Om den övre målnivån uppnås eller överskrids ska full tilldelning ske motsvarande högst fyra Prestationsaktier per Sparaktie för VD, Regionchef Europa och Regionchef USA, högst tre Prestationsaktier per Sparaktie för övriga i koncernledningen och högst två Prestationsaktier per Sparaktie för övriga deltagare (landschefer, District Vice Presidents och övriga).

Om miniminivån överskrids men den övre målnivån inte uppnås ska en linjär proportionerad tilldelning av Prestationsaktier ske. Det slutliga antalet Prestationsaktier som tilldelas respektive deltagare ska avrundas till närmaste heltal.

LTIP 2018-2021 har en maxgräns avseende maximal vinst för deltagarna innebärande att om den noterade genomsnittliga volymviktade köpkursen för B-aktien i Loomis på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av Prestationsaktier överstiger 800 kronor per aktie kommer antalet Prestationsaktier som varje deltagare är berättigad till att reduceras med beaktande av maxgränsen.

Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten att erhålla Prestationsaktier eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierna under Intjänandeperioden.

4.                         Tillkommande deltagare

En förutsättning för tillkommande deltagares rätt att delta i LTIP 2018-2021 är att styrelsen fattar beslut därom senast den 31 december 2018. Det antal Prestationsaktier som sådan tillkommande deltagare ska vara berättigad till ska justeras med avseende på tidigare EPS-utveckling under Prestationsperioden.

5.                         Utformning och hantering

Styrelsen ansvarar för utformningen och hanteringen av LTIP 2018-2021, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Loomis och deltagare i programmet inom ramen för villkoren och riktlinjerna i detta förslag. Styrelsen ska ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver i vissa fall ha rätt att reducera antalet Prestationsaktier som kan erhållas, eller, helt eller delvis, avsluta LTIP 2018-2021 i förtid och därutöver ha rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning.

Styrelsen ska kunna besluta om flyttad eller ändrad tilldelning av Prestationsaktier (i) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (ii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt om det sker betydande förändringar i Loomis eller på marknaden eller (iii) om utfallet av andra skäl bedöms oskäligt.

Styrelsen ska kunna besluta om flyttad eller ändrad tilldelning av Prestationsaktier eller avslut av LTIP 2018-2021 om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett så stort antal Loomis-aktier att enligt tillämpliga regler skyldighet uppkommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i Loomis.

6.                         Omfattning

Det antal Sparaktier som varje deltagare får förvärva beror på priset på Loomis B-aktie vid förvärvstillfället. Under förutsättning att Loomis B-aktie vid tiden för tilldelning av Prestationsaktierna under LTIP 2018-2021 handlas för omkring 285 kronor beräknas
LTIP 2018-2021, med angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 300 000 B-aktier (exklusive aktier för att täcka sociala avgifter) vilket motsvarar cirka 0,4 procent av det totala antalet utgivna aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i Loomis. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2018-2021 ska vara föremål för sedvanlig omräkning till följd av mellanliggande uppdelning och sammanläggning av aktier, fondemission, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Vid omräkning ska även vinstbegränsningen per aktie kunna bli föremål för motsvarande omräkning.

7.                         Ingående av ett aktieswapavtal

För att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka administrativa kostnader, främst för sociala avgifter, föreslår styrelsen att Loomis ingår ett aktieswapavtal med tredje part. Aktieswapavtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i Loomis till anställda som omfattas av LTIP 2018-2021 samt sälja aktier i marknaden.

8.                         Kostnader för LTIP 2018-2021

LTIP 2018-2021 kommer att föranleda personalkostnader över Intjänandeperioden dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Dessa kostnader kan – med utgångspunkt i nuvarande börskurs om cirka 285 kronor per aktie samt vid antagande av maximal tilldelning av Prestationsaktier – uppskattas till sammanlagt cirka 80 miljoner kronor, efter skatt. Kostnaden för ingående av aktieswapavtal enligt punkt 7 ovan beräknas till omkring 500 000 kronor. Aktieswapavtalet kommer inte att påverka vinsten per aktie utöver de kostnader som föranleds av programmet.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från att ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar ökar sitt aktieägande och dessutom ges möjlighet att ytterligare utöka sitt aktieägande via LTIP 2018-2021 överväger de kostnader som relateras till LTIP 2018-2021.

9.                         Förslagets beredning

LTIP 2018-2021 har initierats av Loomis styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Programmet har beretts i Ersättningsutskottet och behandlats vid styrelsemöten under 2018. Styrelsen, exklusive VD, har utformat parametrarna av programmet.

10.                       Övriga incitamentsprogram i Loomis

Loomis har för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram som infördes genom beslut av årsstämmorna 2017 och 2018. Incitamentsprogrammen möjliggör att ca 350 nyckelpersoner inom Loomis blir aktieägare i Loomis, genom att deltagarna ges rätt att erhålla en del av den årliga bonusen i form av B-aktier i Loomis. Det är styrelsens uppfattning att dessa incitamentsprogram (som tillämpats sedan 2010) är och har varit ändamålsenliga och skapat gemensamma mål för nyckelpersoner och aktieägarna.

11.                        Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut om inrättande av LTIP 2018-2021 samt om säkringsåtgärd med anledning av programmet krävs att styrelsens förslag biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna, eller, vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande företräder.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll (punkt 8 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ett omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen som ett nytt nionde stycke i § 5, enligt nedan.

Föreslagen lydelse
Nytt nionde stycke i § 5
På begäran av en aktieägare skall aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till motsvarande antal aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Styrelsen föreslår vidare att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

C.                        TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Följande dokumentation kommer att finnas tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida www.loomis.com från och med den 15 augusti 2018, kommer att finnas tillgänglig på stämman och kopior av förslagen kommer dessutom att skickas till de aktieägare som så begär: (i) styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018-2021) och (ii) styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll.

D.                        ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 75 279 829, varav 3 428 520 aktier av serie A och 71 851 309 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster. Aktier av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 106 136 509. Bolaget innehar 53 797 egna aktier.

E.                        UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

F.                        BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se avsnittet för den extra bolagsstämman 2018 på bolagets hemsida www.loomis.com.

Stockholm i juli 2018
Styrelsen
Loomis AB (publ)


[1] Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela Intjänandeperioden.

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker 
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt