Extra bolagsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2018-2021”). Inrättandet av LTIP 2018‑2021 innebär, i huvudsak, att respektive deltagare måste göra en investering i B-aktier i Loomis (”Sparaktier”). Sparaktierna kan förvärvas genom att deltagaren gör en kontantinvestering genom eget köp av B-aktier i Loomis på Nasdaq Stockholm.

Uppskattningsvis 58 nyckelpersoner kommer att omfattas av LTIP 2018-2021 och därmed vara berättigade att kostnadsfritt erhålla s.k. prestationsaktier under förutsättning (i) att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen utan avbrott fram till utgången av intjänandeperioden som löper ut 28 februari 2022 (”Intjänandeperioden”), (ii) att deltagaren inte har avyttrat några Sparaktier före utgången av Intjänandeperioden, samt (iii) att prestationsmålet uppnås. Det prestationsmål som måste uppnås för tilldelning av prestationsaktier avser den ackumulerade utvecklingen av vinst per aktie (EPS) (”Prestationsmålet”) under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Uppfyllelse av Prestationsmålet ska fastställas i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende verksamhetsåret 2021.

Under förutsättning att ovan angivna kriterier (i) – (iii) är uppfyllda ska deltagarna vara berättigade till att, efter Intjänandeperiodens utgång, kostnadsfritt erhålla högst fyra B-aktier i Loomis per Sparaktie för Bolagets VD, Regionchef Europa och Regionchef USA, högst tre B‑aktier i Loomis för övriga i koncernledningen och högst två B-aktier i Loomis för övriga deltagare (landschefer, District Vice Presidents och övriga) (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske efter utgången av Intjänandeperioden, alltså tidigast i mars 2022.

Det antal Sparaktier som varje deltagare får förvärva beror på priset på Loomis B-aktie vid förvärvstillfället. Vid antagande om ett aktiepris om 285 kronor beräknas LTIP 2018-2021, med angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 300 000 B-aktier (exklusive aktier för att täcka sociala avgifter) vilket motsvarar cirka 0,4 procent av det totala antalet utgivna aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i Loomis.

För att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka administrativa kostnader, främst för sociala avgifter, beslutade stämman vidare att ingå ett aktieswapavtal med tredje part. Aktieswapavtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i Loomis till anställda som omfattas av LTIP 2018-2021 samt sälja aktier i marknaden.

Ändring av bolagsordning 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll innebärande att aktieägare av aktie av serie A på begäran kan omvandla sådan aktie till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras till styrelsen och bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

5 september 2018

Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefon: 08-522 920 53
Epost: carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt