Förhandlingar med Pendum avseende kompensation avslutade

Report this content

Loomis förvärvade under 2011 Pendums värdehanteringsverksamhet i USA. I samband med förvärvet gjordes en överenskommelse mellan parterna att Loomis var berättigat till kompensation om vissa kunder valde att diversifiera sina leverantörer av värdehanteringstjänster efter förvärvet.

Under fjärde kvartalet 2012 erhölls en första delkompensation som uppgick till 4,9 MUSD (cirka 33 MSEK). Förhandlingarna har nu i sin helhet avslutats och den återstående kompensationen uppgår till 6,3 MUSD (cirka 41 MSEK) och kommer, liksom den första delkompensationen, att rapporteras som en förvärvsrelaterad intäkt under det första kvartalet 2013. Förvärvsrelaterade intäkter ingår ej i det operativa rörelseresultatet (EBITA).

Sammantaget uppgår den totala kompensationen till 11,2 MUSD (cirka 74 MSEK).

2013-03-14

Lars Blecko                                                           Anders Haker
VD och koncernchef                                               CFO

Telefonnummer:  070-641 49 10                               Telefonnummer: 070-810 85 59
Email: lars.blecko@loomis.com                               Email: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2013 kl. 14:45.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar