Kallelse till extra bolagsstämma i Loomis AB (publ)

Aktieägarna i Loomis AB, org.nr 556620-8095, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 10.00 i Folkets Hus, Stockholm City Conference Center, ingång Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.

A.                  RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 22 augusti 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com, senast torsdagen den 22 augusti 2019, helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 22 augusti 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B.                  ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av styrelseledamöter.
 9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag från valberedningen (punkterna 2 och 7-9 på dagordningen)

Valberedningen bestående av ordföranden Jan Svensson (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Johan Strandberg (SEB Fonder), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och styrelsens ordförande Alf Göransson (som adjungerad) har föreslagit följande:

 • Styrelsens ordförande Alf Göransson ska väljas till ordförande för stämman.
 • Antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken, utan suppleanter.
 • Nyval av Lars Blecko och Johan Lundberg såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gun Nilsson har förklarat sig inte längre stå till förfogande för styrelsen. Det antecknas att styrelsen efter valet därmed kommer att bestå av Alf Göransson (ordförande), Patrik Andersson, Lars Blecko, Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Johan Lundberg och Jan Svensson.
 • Styrelsearvodet (inklusive ersättning för kommittéarbete) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 8 maj 2019 ska fortsatt gälla, vilket medför en viss höjning av det totala arvodet eftersom styrelsen utökas med en styrelseledamot. För avgående och tillträdande styrelseledamöter ska arvode (inklusive ersättning för kommittéarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2019 till slutet av nästkommande årsstämma.

Lars Blecko (född 1957), civilingenjör, har närmast varit VD för Loomis Inc. Dessförinnan var han VD och Koncernchef för Loomis AB (publ) och ännu tidigare för Rottneros AB (publ). Han har även haft ledande befattningar i Cardo AB och Du Pont de Nemour Europe. Lars är styrelseordförande i Polygon AB samt styrelseledamot i Ramudden AB och Axel Johnson Inc. Lars Blecko utför konsulttjänster åt Loomis Inc. enligt ett existerande avtal mellan Loomis Inc. och ett av honom ägt bolag.

Johan Lundberg (född 1977), med en MBA från Stockholms Handelshögskola, är grundare av och VD för NFT Ventures AB. Dessförinnan var han VD för Betalo/PFC AB. Han har även haft ledande befattningar i Paytech och Mastercard International. Johan är styrelseordförande i Investment AB Stentulpanen, styrelseledamot i Betsson AB och Ölands Bank AB samt styrelsesuppleant i NFT Ventures AB.

Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.loomis.com.

C.                  ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 75 279 829, varav samtliga aktier är av serie B. Aktier av serie B har en röst. Bolaget innehar 53 797 egna aktier.

D.                  UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen inklusive, om tillämpligt, bolagets förhållande till annat koncernföretag.

E.                  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juli 2019
Styrelsen
Loomis AB (publ)

15 juli 2019

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kristian  Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt