Loomis delårsrapport januari – juni 2019

April – juni 2019
Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 5 204 MSEK jämfört med 4 808 MSEK för motsvarande period föregående år. Den valutajusterade tillväxten var 4 procent (7), varav den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (3).  

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 607 MSEK (509) och rörelsemarginalen var 11,7 procent (10,6).

Resultat före skatt uppgick till 489 MSEK (553) och resultat efter skatt var 367 MSEK (411). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,89 SEK (5,47).

Rörelsens kassaflöde2) uppgick till 989 MSEK (456) motsvarande 166 procent (90) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – juni 2019
Koncernens intäkter för perioden uppgick till 10 210 MSEK (9 294). Den valutajusterade tillväxten var 4 procent (8), varav den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (3).  

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 1 171 MSEK (981) och rörelsemarginalen var 11,5 procent (10,6).

Resultat före skatt uppgick till 998 MSEK (977) och resultatet efter skatt var 746 MSEK (729). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,92 SEK (9,69).

Rörelsens kassaflöde2) uppgick till 1 020 MSEK (726) motsvarande 89 procent (74) av rörelseresultatet (EBITA).

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Nyckeltalet och ration rapporteras exklusive effekter från IFRS 16.

25 juli 2019

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: 070-810 85 59
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019 kl. 08.00 CEST.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt