Loomis delårsrapport januari – juni 2020

April – juni 202o
Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 4 239 MSEK (5 204). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -18 procent (4) och den organiska tillväxten var -20 procent (3).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 202 MSEK (607) och rörelsemarginalen var 4,8 procent (11,7).

Resultat före skatt uppgick till 42 MSEK (489) och resultatet efter skatt var 2 MSEK (367).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (4,89).

Rörelsens kassaflöde2)  uppgick till 501 MSEK (989) motsvarande 264 procent (166) av rörelseresultatet (EBITA).

Den pågående coronapandemin hade som helhet en betydande negativ påverkan på intäkterna och rörelseresultatet under kvartalet. Väsentliga avvikelser mot andra kvartalet 2019 är relaterade till pandemin.

Januari – juni 2020
Koncernens intäkter för perioden uppgick till 9 567 MSEK (10 210). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -8 procent (4) och den organiska tillväxten var -10 procent (2).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 791 MSEK (1 171) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (11,5).

Resultat före skatt uppgick till 532 MSEK (998) och resultatet efter skatt var 367 MSEK (746).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,88 SEK (9,92).

Rörelsens kassaflöde2)  uppgick till 1 269 SEK (1 020) motsvarande 166 procent (89) av rörelseresultatet (EBITA).

Den pågående coronapandemin hade som helhet en begränsad påverkan på intäkter och rörelseresultat under första kvartalet. Under andra kvartalet var påverkan på intäkterna och rörelseresultatet däremot betydande.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Nyckeltalet och ration rapporteras exklusive effekter från IFRS 16.

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2019 21,0 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08.00 CEST.