Loomis omstrukturerar USA-verksamheten: Jarl Dahlfors utses till ny landschef

Jarl Dahlfors som för närvarande är ekonomi- och finansdirektör för värdehanteringsföretaget Loomis, blir chef för dotterbolaget i USA från och med 1 juli 2009. Rekrytering av en efterträdare pågår för närvarande. Jarl Dahlfors efterträder Cal Murri som går i pension efter 36 år hos Loomis. För att garantera en smidig övergång kommer Cal Murri att vara ansvarig för Loomis USA-verksamhet fram till den 30 juni 2009.

Loomis har även omstrukturerat USA-organisationen genom att från den 31 mars avskaffa den regionala organisationen och därmed chefsnivån. Samtidigt kommer företagets nuvarande ”Areas” att sammanföras i 12 distrikt.

Distrikten kommer att utgöras av 12-16 platsenheter vardera, vilket innebär en plattare organisation vilken fokuserar på ett mer direkt ansvar för den löpande verksamheten. Distriktscheferna kommer att rapportera direkt till USA-chefen.

Verksamheten i USA växte under 2008 med ökade intäkter och en organisk tillväxt med 6 procent. Dock är lönsamheten fortsatt otillfredsställande, beroende på ett oacceptabelt antal underpresterande platsenheter och hög personalomsättning. En rad kostnadsbesparande och effektivitetshöjande åtgärder vidtogs under 2008. Ytterligare förbättringar avses genomföras under 2009, som en del av omstruktureringen.

- Vårt mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 8 procent i hela koncernen senast 2010. I den europeiska verksamheten uppnåddes målet redan under 2008 medan rörelsemarginalen, som i USA-verksamheten låg kvar på 5 procent, måste fortsätta att öka, säger Loomis koncernchef Lars Blecko.

- Genom att etablera en plattare organisation med ett tydligt resultatansvar hos de tolv distriktscheferna samt de 170 platscheferna räknar vi med att bygga upp ett aktivt engagemang för resultaten. Vi kommer även att arbeta flitigt med jämförelse platskontoren sinsemellan, inte bara i USA utan inom hela koncernen, säger Lars Blecko.

- Cal Murri har under sina 36 år på Loomis i USA, inklusive de senaste tre åren som landschef, byggt upp ett företag med en stark marknadsposition, omorganiserat USA-verksamheten i syfte att minska kostnaderna, standardiserat arbetsprocesserna för att öka effektiviteten och utvecklat en medarbetarstab med hög kompetens.

- I och med Cal Murris avgång samt behovet av fortsatt fokus på att förbättra marginalerna, är Jarl Dahlfors rätt person att vidareutveckla det amerikanska dotterbolaget. Jarl har tidigare arbetat och bott i USA och ser fram emot att flytta till Houston, där vårt amerikanska huvudkontor ligger. Han har under de senaste åren har byggt upp koncernens finansiella uppföljningssystem och starkt bidragit till det förbättrade resultatet i Europa, säger Lars Blecko.

Loomis dotterbolag i USA har ca 7 700 medarbetar och hade under 2008 intäkter på ca 4 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:
Lars Blecko, Koncernchef
070-641 49 10

Prenumerera

Dokument & länkar