Penser Access: Loudspring - Värdeskapande i ökat resursutnyttjande

Report this content

Vi initierar bevakning på Loudspring (tidigare Cleantech Invest), ett finskt investmentbolag fokuserat på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett ökat resursutnyttjande. I de flesta portföljinnehav har affärsmodellerna validerats och produkter börjat rullas ut. Exklusive noterade Enersize Oy, uppgick den underliggande intäktstillväxten i bolagets kärninnehav till 51% 2018. Även om många bolag är nära kassaflödespositiva räknar vi genomgående med investeringar i tillväxt kommande år. Vårt samlade diskonterade nuvärde på Loudsprings andel vid uppskattade framtida värderingar, justerade för förväntade kapitaltillskott visar ett substansvärde på EUR 16 m eller EUR 0,60 per aktie. Det motsvarar en hög potential för aktien, som får stöd av möjligheten till en första utdelning redan 2021e. Medan hög diversifiering i portföljen och ett dokumenterat starkt värdeskapande talar för en låg risk så väger ett av kärninnehavens konkurs förra hösten och den onoterade miljön tungt i andra vågskålen. Sammantaget ser vi därför en medelhög risk.   

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/louds_20191003.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se