Bokslutskommuniké för 2017 samt kvartalsrapport 4, per 31 december 2017

Bokslutet för 2017 i moderbolaget

×        Lovisagruvans intäkter från malmleveranserna 2017 uppgick till 84,7 MSEK (mot 22,0 för 2016).

×        Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 35,5 MSEK (11,6), en gruvmarginal på 36 % (31) .

×        Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 29,7 MSEK (9,7) en rörelsemarginal på 35 % (44).

×        Resultatet efter finansnetto uppgick till 29,5 MSEK (9,5).

×        Vinsten per aktie uppgick till 6,74 SEK (2,15).

×        Styrelsen föreslår att en utdelning om 4 SEK per aktie skall betalas (3).

Kvartalet, oktober-december 2017 i moderbolaget

ž  Intäkterna från malmleveranserna under fjärde kvartalet 2017 uppgick till 16,3 MSEK (mot 18,6 för samma period 2016).

ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 1,4 MSEK (10,6), en gruvmarginal på 4 % (50).

ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (13,1) en rörelsemarginal på 4 % (70 ).

ž  Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,6 MSEK (13,0).

ž  Vinsten per aktie uppgick till 0,14 SEK (2,96).

ž  Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 35,3 MSEK (4,8) och de räntebärande lånen till 4,8 MSEK (11,5).

Helåret 2017

2017 har givit ett resultat på en ny högre nivå för moderbolaget. Resultatet efter finansnetto på 29,5 MSEK är nästan dubbelt så högt som något tidigare år. Viktiga orsaker är dels de höga prisnivåerna på både zink och bly, avveckling av en stor del av det överlager som fanns vid årets början, en bra produktionsnivå och måttlig kostnadsökning. Kassaflödet från verksamheten är, genom lagerminskningen och en låg investeringsnivå, mer än dubbelt så högt som något tidigare år eller 49,7 MSEK, (-7,1).

Att resultatet ändå inte nådde ända till de utsikter om ca 40 MSEK som angavs i den tredje kvartalsrapporten berodde främst på att metallhalten i den levererade malmen visat sig ha varit lägre än preliminärt beräknat för ett antal månader, främst juni till och med septemberleveranserna. Analysen av detta blev inte klar förrän nu de allra senaste dagarna i slutet av januari 2018. Produktionen nådde inte heller fullt upp till planerade 42 000 ton. Personalkostnaderna blev också något högre liksom kostnaderna för insatsvaror och underhåll.

Intäkterna uppgick till 84,7 MSEK (22,0). Intäkterna från malmleveranserna är fortfarande preliminära avseende oktober, november och december 2017 då de baserar sig på antagna metallinnehåll i malmen. Proceduren med att få de slutliga analyserna sker med betydande eftersläpning.

Kostnaderna per ton producerad malm ökade marginellt trots volymeffekten av högre produktion vilket helt kan förklaras av ökade transportkostnader.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 29,7 MSEK (9,7) och rörelsemarginalen 35 % (44 %). Resultatet efter finansnetto blev 29,5 MSEK (9,5). Vinsten per aktie blev 6,74 SEK (2,15).

Det goda kassaflödet har medgivit att amortering av lån med 6,7 MSEK, investeringar i form av tillredningar i gruvan med 2,2 MSEK samt utdelning om 10,2 MSEK har kunnat betalats under året. Likvida medel har ändå ökat från 4,8 MSEK till 35,3 MSEK vid årets slut.
Utvecklingsarbete i moderbolaget har skett i det delvis EU-finansierade s.k. X-mine projektet. Lovisagruvan ser stor potential i X-minetekniken när det gäller mineralanalys vid prospektering och när det gäller sovring av malm d.v.s avskiljande av gråberg.

Prospekteringsarbetet i Lovisagruvan har kompletterats med nya undersökningstillstånd i närområdet där inledande arbete kunnat påbörjas under hösten 2017.

Utsikter

Metallpriserna är på en hög nivå vid inledningen av 2018 och fortfarande finns ett malmlager på 9 500 ton kvar. Med en planerad produktion om 42 000 ton kan därför leveranser av 50 000 ton planeras för 2018. Intäkterna har till stor del säkrats avseende andra halvåret. (se diagram i bifogad pdf)

Valutasäkringar vid årsskiftet för 2018

×        5 500 000 USD till 8,20

Metallprissäkringar vid årsskiftet för 2018

×        1 500 ton zink till i genomsnitt 3 102 USD per ton

×        200 ton bly till i genomsnitt 2 499 USD per ton

Efter årsskiftet har ytterligare 200 ton bly säkrats till 2 550 USD per ton.

Resultatet för 2018 bedöms kunna bli något bättre än för 2017 eller över 30 MSEK.

Lovisagruvan är finansiellt väl positionerat för att ta till vara olika utvecklingsmöjligheter.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4 kr per aktie (3) vartill åtgår 13,7 MSEK ur tillgängliga vinstmedel om 29,4 MSEK.

Kvartalet, oktober-december 2017

×        Leveranserna under fjärde kvartalet uppgick planenligt till 13 516 ton. (se diagram i bifogad pdf)

×        De preliminära intäkterna blev 16,3 MSEK (mot 18,6 för samma period 2016).

×        Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 1,4 MSEK (10,6).

×        Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (13,1) en rörelsemarginal på 4 % (70 %).

×        Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,6 MSEK (13,0).

×        Vinsten per aktie uppgick till 0,14 SEK (2,96).

Dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB

I dotterbolaget drivs Pahtohavareprojektet där Lovisagruvans andel är 35 % och förvaltas det 22 %-iga innehavet i Vilhelmina Mineral. En avsiktsförklaring om engagemang i en ny titan- och zirkonfyndighet vid Måsalycke i Tomelilla kommun i Skåne har också tecknats i slutet av året.

Resultatet för året har blivt -0,2 MSEK genom kostnadsförda administrativa insatser. Därutöver har 0,2 MSEK aktiverats som utvecklingskostnader i Pahtohavareprojketet.

I Kopparprojektet Pahtohavare där Lovisagruvan har 35 % har miljöplaneringsarbete utförts liksom arbete med ansökan om bearbetningskoncession. I Vilhelmina Mineral har Lovisagruvan fått en mera passiv roll i och med att en nya huvudägare har tagit över.

Arbete med Måsalyckeprojektet inleds under 2018.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att en utdelning om 4,00 SEK per aktie (3,00 SEK per aktie) sammanlagt 13,7 MSEK skall lämnas ur disponibla vinstmedel i bokslutet för 2017 som uppgår till 29,4 MSEK.

Årsstämma

Årsstämman hålls torsdagen den 22 mars 2018, kl 18.15 i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Förtäring serveras från 17.45.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 16 mars 2018 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att rösta på stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 mars 2018, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2018

×        Kvartalsrapport 1, 19 april 2018

×        Kvartalsrapport 2, 9 augusti 2018

×        Kvartalsrapport 3, 18 oktober 2018

×        Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 7 februari 2019

Dessutom informeras varje månad om levererade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera