Kommuniké från årsstämman den 20 april 2022

Report this content

Stämman beslutade i enlighet med förslagen i utsänd kallelse att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2021.

• enligt styrelsens förslag dela ut 1 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen blir den 22 april och utbetalning sker den 27 april

• ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

• omvälja Stefan Sädbom till ordförande, Göran Nordenhök till vice ordförande, omvälja Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Johan Wiklund som ledamöter.

• till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.

• arvodet till styrelsens ledamöter höjs med 5000 SEK per ledamot och utgör därmed 540 000 SEK sammanlagt och att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

• valberedningen skall oförändrat bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Magnus Ullman och Peter Öster, sammankallande.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com     

Prenumerera