Kommuniké från årsstämman den 22 mars 2018

Stämman beslutade att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2017.

• enligt styrelsens förslag dela ut 4 kr per aktie.
Avstämningsdag för utdelningen blir den 26 mars och utbetalning sker den 29 mars. 

• ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

• omvälja Stefan Sädbom till ordförande och Göran Nordenhök till vice ordförande omvälja Ingemar Skaret och omvälja Oskar Stavrén.

• till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.  

• arvodet till styrelsen skall utgöra oförändrat 405 000 SEK sammanlagt och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

• valberedningen skall bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster, sammankallande.

 

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com            

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera