Kommuniké från årsstämman den 24 mars 2021

Report this content

Stämman beslutade i enlighet med förslagen i utsänd kallelse att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2020.

• enligt styrelsens förslag dela ut 1 kr per aktie.
Avstämningsdag för utdelningen blir den 26 mars och utbetalning sker den 31 mars.

 
• ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

• omvälja Stefan Sädbom till ordförande, Göran Nordenhök till vice ordförande, omvälja Ingemar Skaret och Oskar Stavrén som ledamöter samt välja Johan Wiklund som ny ledamot.

 

• till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.

• arvodet till styrelsens ledamöter skall vara oförändrat och utgör därmed 515 000 SEK sammanlagt och att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

• valberedningen skall oförändrat bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Magnus Ullman och Peter Öster, sammankallande.

 

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Prenumerera