Kommuniké från årsstämman den 28 maj 2020

Report this content

Stämman beslutade i enlighet med förslagen i utsänd kallelse att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2019.

• enligt styrelsens förslag dela ut 1 kr per aktie.
Avstämningsdag för utdelningen blir den 1 juni och utbetalning sker den 4 juni.

 
• ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

• omvälja Stefan Sädbom till ordförande, Göran Nordenhök till vice ordförande samt omvälja Ingemar Skaret och Oskar Stavrén som ledamöter.

 

• till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.

• arvodet till styrelsen skall utgöra oförändrat 425 000 SEK sammanlagt och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

• valberedningen skall bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Magnus Ullman (nyval) och Peter Öster, sammankallande.

 

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Prenumerera