Kvartalsrapport 1 2019

Report this content

Kvartal 1, januari-mars 2019 i moderbolaget

×   Intäkterna från malmleveranser blev 13,4 MSEK (mot 12,2 för samma period 2018).

×   Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 5, 0 MSEK (4,6).

×   Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 3,2 MSEK (3,2).

×   Resultatet efter finansnetto blev 3,1 MSEK (3,3).

×   Vinsten per aktie blev 0,72 SEK (0,75).

Inom kvartalet har två båtleveranser skett till Boleslaw i Polen. Intäkterna blev 13,4 MSEK, mot 12,2 MSEK föregående år. Huvudförklaring är att 10 % lägre metallpriser under kvartalet kompenserades av att den retroaktiva pris- och haltskorrigeringen var 0,4 MSEK mot (-4,9 MSEK förra året).

Produktionskostnaderna hölls sammantaget på i stort sett oförändrad nivå.

Produktionskvantiteten blev under plan vilket gav en negativ resultateffekt.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 3,2 MSEK (3,2).

Kassaflödet från verksamheten var -7,6 MSEK (3,4) huvudsakligen beroende på tillfälligt ökad rörelsekapitalbindning i form av ökade kundfordringar och minskade leverantörsskulder bl.a.

Investeringarna uppgick till 3,2 MSEK varav tillredning i gruvan uppgick till 0,8 MSEK, utökad kontorsbyggnad 1,2 MSEK och långsiktigt lån till dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling med 1,2 MSEK.

Likvida medel uppgick till 6,8 MSEK vid periodens slut efter betald utdelning med 10,2 MSEK. De räntebärande lånen har minskat med 0,3 MSEK till 3,3 MSEK.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2019

×   Kvartalsrapport 2, 8 augusti 2019

×   Kvartalsrapport 3, 17 oktober 2019

×   Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 6 februari 2020

Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

All informationen förmedlas till media av Spotlight. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar