Kvartalsrapport 2, 2018

Kvartal 2, april-juni 2018 i moderbolaget

ž  Intäkterna från malmleveranser blev 21,5 MSEK (mot 22,6 MSEK för motsvarande period 2017).

ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 9,1 MSEK (12,3).

ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,2 MSEK (10,8).

ž  Resultatet efter finansnetto blev 7,2 MSEK (10,7).

ž  Vinsten per aktie blev 1,63 SEK (2,45).

Inom kvartalet har planenligt tre båtleveranser skett till Boleslaw i Polen med sammanlagt 13 793 ton (13 525).

Intäkterna blev 21,5MSEK mot (22,6 MSEK). Högre priser uppvägde inte de lägre halterna och som lett till en retroaktiv intäktjustering.

Produktionen blev 11 018 ton och lagret minskade under kvartalet från 11 700 ton till 8 650 ton.

Driftkostnaderna hölls sammantaget på en fortsatt låg nivå räknat per ton. Rörelseresultatet blev 7,2 MSEK (10,8).

Första halvåret, januari-juni 2018 i moderbolaget

ž  Intäkterna från malmleveranser blev 33,7 MSEK (mot 36,8 för samma period 2017).

ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 13,7 MSEK (19,0).

ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 10,4 MSEK (15,9).

ž  Resultatet efter finansnetto blev 10,4 MSEK (15,8).

ž  Vinsten per aktie blev 2,38 SEK (3,62).

Intäkterna från de 5 båtleveranserna under första halvåret blev 32,2 MSEK (mot 36,7 föregående år), trots bättre metallpriser och även något bättre betalningsvillkor. Orsaken är främst den retroaktiva haltkorrigering som skett efter att de slutliga analyresultaten framkommit med negativ effekt om 8,6 MSEK. Analys av de kvarvarande leveranserna för maj och juni kvarstår. Analysresultaten kommer nu snabbare och utredning pågår om hur analyserna kan förbättras.

Produktionen första halvåret blev 22 168 ton (22 142).

Produktionskostnaderna har hållits under god kontroll.

Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 13,7 MSEK (19,0) och rörelseresultatet efter avskrivningar blev 10,4 MSEK (15,9).

Investeringsnivån har varit låg och mest bestått av tillredningar i gruvan med 1,3 MSEK. Lovisagruvan Utveckling har erhållit lån på 5,0 MSEK i lån för sina utvecklingssatsningar som räknas som investering. En omklassificering av ytterligare 10,4 MSEK från kort till långfristig fordran på dotterbolaget redovisas i finansieringsanalysen som investering.

Utdelning till aktieägare har betalts med 13,7 MSEK. Likvida medel uppgick till 18,5 MSEK vid periodens slut. Industrilånet har minskat till 4,0 MSEK från 4,8.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2018

×        Kvartalsrapport 3, 18 oktober 2018

×        Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 7 februari 2019

Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av Spotlight (tidigare kallat AktieTorget). Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Spotlights hemsida www.aktietorget.se genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar