Kvartalsrapport 2, 2019

Report this content

Kvartal 2 april-juni 2019 i moderbolaget

 • ž  Intäkterna från malmleveranser blev 15,2 MSEK (mot 21,5 MSEK för motsvarande period 2018).
 • ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 7,5 MSEK (9,1).
 • ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 5,6 MSEK (7,2).
 • ž  Resultatet efter finansnetto blev 5,6 MSEK (7,2).
 • ž  Vinsten per aktie blev 1,28 SEK (1,63).

Produktionen blev 11 148 ton och lagret ökade under kvartalet från 3 000 ton till 5 000 ton.

Inom kvartalet har planenligt två båtleveranser (tre) skett till Boleslaw i Polen med sammanlagt 9 136 ton (13 793). En ytterligare båtlast kom iväg i början av juli.

Intäkterna blev 15,2 MSEK mot (21,5 MSEK).

Driftkostnaderna hölls sammantaget på en fortsatt låg nivå räknat per ton medan fraktkostnaderna ökade markant.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 5,6 MSEK (7,2).

Första halvåret, januari-juni 2019 i moderbolaget

 • ž  Intäkterna från malmleveranser blev 28,6 MSEK (mot 33,7 för samma period 2018).
 • ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 12,4 MSEK (13,7).
 • ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 8,8 MSEK (10,4).
 • ž  Resultatet efter finansnetto blev 8,8 MSEK (10,4).
 • ž  Vinsten per aktie blev 2,00 SEK (2,38).

Produktionen under första halvåret var 20 880 ton (22 168) vilket var 2 % under budget.

Leveranserna till Boleslaw i Polen var 18 013 ton (22 719) och lagret ökade med 2 867 till 5 000 ton.

Gruvresultatet uppgick till 12,4 MSEK (13,7).

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 8,8 (10,4). Försämringen beror främst beroende på de lägre utleveranserna, högre smältlöner och de högre fraktkostnaderna medan den retroaktiva pris- och haltkorrigerigen inte hade samma negativa effekt som förra året. En viss ytterligare retroaktiv priskorrigering är att förvänta för första halvåret genom främst den prisnedgången som skett.

Kassaflödet från verksamheten var 1,0 MSEK (3,4). Rörelsekapitalbindningen ökade med 6,3 MSEK genom minskade leverantörsskulder och en lagerökning bl.a. Skatt har betalats med 4,6 MSEK.

Investeringarna uppgick till 4,8 MSEK varav tillredning i gruvan uppgick till 1,5 MSEK, utökad kontorsbyggnad 1,8 MSEK och långsiktigt lån till dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling med 1,2 MSEK samt diverse maskinell utrustning 0,3 MSEK.

Utdelning har betalats med 10,2 MSEK och lån amorterats med 0,5 MSEK.

Likvida medel uppgick till 13,7 MSEK vid periodens slut. De räntebärande lånen uppgår nu till 3,0 MSEK.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2019

 • Kvartalsrapport 3, 17 oktober 2019
 • Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 6 februari 2020

Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av Spotlight. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida enligt följande adress: www.lovisagruvan.se.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Prenumerera

Dokument & länkar