Kvartalsrapport 3 2017

Kvartal 3, juli - september 2017 i moderbolaget

ž  Intäkterna från malmleveranser blev 31,7 MSEK (mot 0,2 MSEK för motsvarande period 2016).

ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 15,1 MSEK (2,9).

ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,1 MSEK (1,5).

ž  Resultatet efter finansnetto blev 13,1 MSEK (1,5).

ž  Vinsten per aktie blev 2,98 SEK (0,33).

Inom kvartalet har fyra båtlaster skeppats till Boleslaw i Polen med sammanlagt 18 307 ton (0). Intäkterna blev 31,7 MSEK mot (0,2 MSEK föregående år avseende en retroaktiv prisjustering).

Produktionen blev något bättre än plan med 10 888 ton och lagret minskade under kvartalet från 17 000 till 12 000 ton (25 353 ton i slutet av september 2016).

Slutuppgörelse har under tredje kvartalet träffats med Boliden avseende tidigare års anrikningskostnader vilket innebär att Lovisagruvan återfår ytterligare ett mindre belopp.

Samtidigt har i kvartalet efter diskussioner konstaterats att den överdebitering för resultatbortfall som Zinkgruvan fakturerat för provanrikningen 2016 kommer att fastställas i skiljedomsförfarande. Beloppet som diskuteras är på nivån 1 MSEK.

Övriga produktionskostnader hölls sammantaget på en fortsatt låg nivå räknat per ton.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,1 MSEK (1,5).

Tre kvartal, januari - september 2017 i moderbolaget

ž  Intäkterna från malmleveranser blev 68,4 MSEK (mot 3,4 för samma period 2016).

ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 34,0 MSEK (1,0).

ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 29,0 MSEK (-3,4).

ž  Resultatet efter finansnetto blev 28,9 MSEK (-3,6).

ž  Vinsten per aktie blev 6,60 SEK (-0,81).

Hittills i år har 40 755 ton levererats (2 989). Intäkterna under de första tre kvartalen blev 68,4 MSEK.

Produktionskostnaderna har hållits under kontroll.

Kostnader för utvecklingsprojektet X-mine uppgår till 0,5 MSEK.

Investeringsnivån har varit låg och mest bestått av tillredningar i gruvan med 1,7 MSEK.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 29,0 (-3,4).

Utdelning till aktieägare har betalts med 10,3 MSEK (0).

Likvida medel uppgick till 18,2 MSEK vid periodens slut (0,1). Checkkrediten på 5 MSEK har sagts upp och räntebärande skulder har minskat till 5,5 MSEK mot 11,5 MSEK vid årets början.

Leveranskontraktet med Boleslaw har förlängts med 2 år och gäller nu perioden ända fram till slutet av 2019. Villkoren beträffande smältlöner och metallutbyten för 2018 har fastställts och är i linje med den allmänna marknadsutvecklingen något bättre än de som gäller för 2017.

Metallprissäkring har gjorts avseende 2018 års leveranser för 1250 ton zink på i genomsnitt 3 097 USD per ton och 200 ton bly på i genomsnitt 2 500 USD per ton. Kvantiteten motsvarar ca 44 % respektive 11 % av betalbar kvantitet i de leveranser som planeras för 2018. Någon valutasäkring har inte gjorts avseende 2018.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2017

×        Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4 lämnas 8 februari 2018

Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar