Lovisagruvan och Svenska Sandprodukter AB tecknar avsiktsförklaring om samarbete kring titan- och zirkonfyndighet.

Lovisagruvan Utveckling AB och Göteborgsföretaget Svenska Sandprodukter AB tecknar avsiktsförklaring om samarbete kring en titan- och zirkonfyndighet vid Måsalycke i Tomelilla kommun i Skåne.  Fyndigheten upptäcktes på 1980-talet av det statliga prospekteringsbolaget Sveriges Geologiska AB (SGAB) och utgörs av en sandsten med ovanligt hög halt av mineralen zirkon, rutil och anatas.

Enligt en rapport från SGAB till Nämnden för Statens Gruvegendom 1984 (SGAB, PRAP84022), så sägs att:

”En överslagsmässig beräkning på grundval av borrnings och analysresultat anger en sannolik malmvolym om ca 900 000 ton med ca 9-10 % TiO2-halt och ca 2 % ZrO2-halt.”

Observera att ovanstående citat avser historiska uppgifter och att underlagen för påståendet inte uppfyller dagens högt ställda krav på kvalitetskontroll, beräkning och rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.

 -Fyndigheten är sedan 1995 klassad som riksintressant med avseende på värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Fyndighetens innehåll av grundämnena titan- och zirkon återfinns dels i mineralen anatas och rutil, dels i mineralet zirkon. Anatas och rutil används i många industriella applikationer t.ex. vitt färgpigment för papper och plast, i svetselektroder, titanhaltiga kemikalier samt för tillverkning av titanmetall som i sin tur t.ex används flitigt i medicinska applikationer samt inom flygindustrin.

Mineralet zirkon används i flera olika industriella applikationer såsom t.ex. i keramer, vid gjutning, som vitt färgpigment, i svetselektroder, som slipmedel mm, medan grundämnet zirkon bland annat är mycket motståndskraftigt mot korrosion och används bland annat i specialstål, i energiapplikationer samt i bränsleceller. 

Syftet med avsiktsförklaringen är att utreda, förbereda och senare ingå ett ”Joint Ventureavtal” med syfte att undersöka mineraltillgången och om förutsättningar finns, på sikt utarbeta underlag för, och inlämna en ansökan om bearbetningskoncession.

Lovisagruvan Utveckling AB är dotterbolag till Lovisagruvan AB som sedan 2004 bedriver brytning av zink och bly i Lovisagruvan i Lindesbergs kommun, Örebro län. Svenska Sandprodukter AB är innehavare av undersökningstillstånden Måsalycke 101 och 102 med en areal av drygt 79 och 26 hektar, respektive.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com                           

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017.

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar