LRF Fastigheter AB fullföljer budet på Mandamus

LRF Fastigheter AB fullföljer budet på Mandamus * LRF Fastigheter AB fullföljer budet på Mandamus trots att villkoret inte är uppfyllt om att LRF Fastigheter AB blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antal aktier och röster i Mandamus. * Totalt har 12 757 aktieägare i Mandamus accepterat Erbjudandet. LRF Fastigheter AB:s ägarandel uppgår, tillsammans med LRF:s ägarandel, till 43,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Mandamus. * De aktieägare som accepterat LRF Fastigheter AB:s Erbjudande erhåller därmed de 84 kronor per aktie som utlovats i Erbjudandet. Likvidredovisning beräknas ske omkring den 3 juni 2003. * LRF har efter Erbjudandets fullföljande tecknat avtal med Akelius Kontor AB om att vidareförsälja hela LRF-gruppens aktieinnehav i Mandamus till Akelius Kontor AB. Under anmälningsperioden, som löpte till och med den 21 maj 2003, har innehavare av 3 002 603 aktier representerande 14,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Mandamus Fastigheter AB ("Mandamus") accepterat Erbjudandet. Tillsammans med de 5 829 941 aktier som Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (publ) ("LRF") med dotterbolag äger, utgör detta 8 832 544 aktier, motsvarande 43,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Mandamus. Villkoret att Erbjudandet skall ha accepterats i sådan utsträckning att LRF Fastigheter AB blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av antalet aktier och röster i Mandamus, är således inte uppfyllt. Med hänsyn till detta har Stena Fastigheter AB meddelat LRF att man inte önskar fullfölja Erbjudandet. LRF Fastigheter AB har beslutat att själv fullfölja Erbjudandet trots att inte samtliga villkor för Erbjudandet är uppfyllda. Finansieringen för Erbjudandets fullföljande är säkerställd av LRF. Redovisning av likvid beräknas ske den 3 juni 2003. LRF har i syfte att lösa den uppkomna situationen, till gagn för Mandamus aktieägare, träffat avtal med Akelius Kontor Aktiebolag, varigenom LRF, efter det att Erbjudandet fullföljts, överlåter samtliga ovan nämnda 8 832 544 aktier till Akelius Kontor Aktiebolag. Tillträde till aktierna skall ske senast den 1 september 2003. Genom affären med Akelius avyttrar LRF Fastigheter AB och LRF med dotterbolag samtliga de aktier i Mandamus som förvärvats inom ramen för Erbjudandet samt sedan tidigare ägda aktier. LRF-gruppen har därmed inga kvarstående ägarintressen i Mandamus. * Denna lösning är bra för LRF och i vårt tycke även bra för övriga aktieägare säger LRF:s VD Leif Zetterberg, tillika ordförande i Mandamus. * Vi har velat skydda våra investeringar i Mandamus och säkerställa värdet på aktien för övriga aktieägare. Det har vi nu lyckats med säger Leif Zetterberg. LRF Fastigheter AB har, under tidsperioden 20 mars 2003 till 21 maj 2003, utanför Erbjudandet, förvärvat 188 268 aktier till en högsta kurs om 84 kronor, vilket representerar 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster. Stockholm den 28 maj 2003 LRF Fastigheter AB Styrelsen Kontaktuppgifter Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (publ) Organisationsnummer: 556032-9269 105 33 Stockholm Sverige Kontaktperson: Leif Zetterberg Tel: 08-787 54 69 Verkställande direktör 070-588 41 84 LRF Fastigheter AB Organisationsnummer: 556640-8695 105 33 Stockholm Sverige Kontaktperson: Lars Holmgren Tel: 08-787 51 10 Ekonomi- och finansdirektör 070-575 35 45 Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådan jurisdiktion. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar