LRF lägger kontantbud på Mandamus

LRF lägger kontantbud på Mandamus Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådan jurisdiktion. · Erbjudandet om kontant 84,00 kronor per aktie motsvarar ett totalt budvärde om 1 252 Mkr till samtliga aktieägare i Mandamus. · Budet innebär en premie om 28 procent jämfört med bolagets egna kapital och 20 procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen för Mandamusaktien under de senaste 30 handelsdagarna. · Mandamus aktieägare har hamnat i en besvärlig och låst ägar situation. LRF tar som en av huvudaktieägarna i bolaget på detta sätt ansvar för bolaget och dess aktieägare och erbjuder en gynnsam lösning för samtliga parter. Styrelsen för Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (publ) ("LRF") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Mandamus Fastigheter AB (publ) ("Mandamus") kontant för 84,00 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom LRF:s helägda dotterbolag LRF Fastigheter AB 1) ("LRF Fastigheter"). Budkursen motsvarar en premie om 28 procent jämfört med bolagets egna kapital och 20 procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen för Mandamusaktien under de senaste 30 handelsdagarna samt 14 procent jämfört med sista betalkurs dagen före Erbjudandets offentliggörande, 74,00 kronor, den 19 mars 2003. Det totala budvärdet uppgår till 1 252 Mkr. Aktierna i Mandamus är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). LRF äger vid tidpunkten för detta pressmeddelandes offentliggörande, självt och genom dotterbolag, 5 641 673 aktier i Mandamus, vilket representerar 27,5 procent av det totala antalet aktier och röster. 1) AB Grundstenen 97586 under föreslagen namnändring till LRF Fastigheter AB. Erbjudandet LRF Fastigheter erbjuder 84,00 kronor kontant för varje aktie i Mandamus, vilket inkluderar eventuell utdelning avseende räkenskapsåret 2002. Skulle likvidredovisning av vederlaget i Erbjudandet ske efter avstämningsdagen för utdelning kommer det erbjudna priset därför att reduceras med ett belopp som motsvarar den utdelning som utbetalats av Mandamus till dess aktieägare. Courtage utgår ej. Villkor för Erbjudandet Erbjudandet är villkorat av: att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att LRF Fastigheter blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Mandamus. LRF Fastigheter förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning, att förvärvet inte hindras eller väsentligen försvåras av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför LRF Fastigheters kontroll, att Mandamus fastighetsinnehav behålls i väsentligen oförändrad omfattning och ej blir föremål för några tillkommande väsentliga belastningar eller avtal samt att Mandamus eller annan inte eljest vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förut sättningarna för Erbjudandets avgivande eller genomförande, samt att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Mandamus på villkor som för överlåtaren är förmånligare än föreliggande erbjudande. Erbjudandet får återkallas med stöd av villkor 2 respektive 3 ovan endast om det inträffade är av väsentlig betydelse för budgivaren. Bakgrund och motiv LRF har sedan 1998, då Mandamus delades ut från FöreningsSparbanken, varit aktieägare i Mandamus. Sedan en tid tillbaka har det rått skilda meningar mellan de två största aktieägarna och inom Mandamus styrelse om hur Mandamus skall bedriva sin verksamhet. Meningsskiljaktigheterna har bland annat bestått i olika syn på utdelningspolicy. Vidare har en oenig styrelse beslutat avskeda bolagets verkställande direktör och finans direktör. Detta har skapat en osäkerhet kring den framtida affärsinriktningen. Mot bakgrund av detta känner LRF ett ansvar för att lösa den låsta ägar situationen på ett sätt som är fördelaktigt för samtliga aktieägare och har därför beslutat rikta ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Mandamus. För att möjliggöra Erbjudandet har LRF träffat en överenskommelse med Stena Fastigheter Aktiebolag. Avtal om överlåtelse av LRF Fastigheter till Stena Fastigheter Aktiebolag Avtal har slutits mellan LRF och Stena Fastigheter Aktiebolag av inne börd att Stena Fastigheter Aktiebolag, om villkoren för Erbjudandet uppfylls, från LRF skall förvärva det bolag som lämnar Erbjudandet. Resultatet av överlåtelsen blir att Stena Fastigheter Aktiebolag, genom LRF Fastigheter, blir ägare till LRF:s hela aktieinnehav i Mandamus jämte samtliga övriga aktier i Mandamus som kan komma att förvärvas av LRF Fastigheter genom och i samband med Erbjudandet. Avtalet mellan LRF och Stena Fastigheter Aktiebolag kommer att återges i sin helhet i prospektet med anledning av Erbjudandet. Finansiering av Erbjudandet LRF Fastigheter har säkerställt full finansiering för genomförandet av Erbjudandet genom bankgaranti utställd av Nordea. Bankgarantin är inte förenad med andra villkor än vad som gäller för Erbjudandet. Preliminär tidsplan Prospekt beräknas offentliggöras 1 april 2003 Preliminär anmälningsperiod 2 april - 22 april 2003 Beräknad redovisning av likvid 30 april 2003 LRF Fastigheter förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga redovisning av likvid. LRF Fastigheter och LRF i sammandrag LRF Fastigheter är ett av LRF helägt dotterbolag upprättat för genom förandet av Erbjudandet. Samtliga aktier i Mandamus som ägs av LRF och av LRF:s dotterbolag kommer att lämnas in under Erbjudandet och kommer därför att förvärvas av LRF Fastigheter under förutsättning att Erbjudandet fullföljs. LRF, med hemvist i Sverige, är en intresseorganisation för svenskt jord- och skogsbruk. LRF ägs av Sveriges bönder, deras lokala och regionala föreningar, riksorganisationer, ekonomiska föreningar och företag. Antalet medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund uppgick per den 31 december 2002 till cirka 152 000. LRF:s omsättning uppgick för år 2002 till cirka 1 800 Mkr med ett resultat om -199 Mkr. LRF:s totala balansomslutning uppgick per den 31 december 2002 till cirka 6 500 Mkr där andelen eget kapital uppgick till cirka 1 400 Mkr. Stena Fastigheter Aktiebolag i sammandrag Stena Fastigheter Aktiebolag som ingår i Stena-sfären äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter med en yta om cirka 1,3 miljoner kvm i Göteborg, Malmö, Stockholm, Nederländerna och Frankrike. Stena Fastigheter Aktiebolags, inklusive Stena Realty, totala hyresintäkter uppgick för år 2002 till cirka 860 Mkr med ett resultat efter finansiella poster om cirka 240 Mkr. Den totala balansomslutningen uppgick per den 31 december 2002 till cirka 7 800 Mkr där andelen eget kapital uppgick till cirka 1 420 Mkr. Rådgivare Swedbank Markets är rådgivare i samband med Erbjudandet. Stockholm den 20 mars 2003 Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (publ) Styrelsen ................................................ Kontaktpersoner LRF Leif Zetterberg Tel: 08-787 54 69 Verkställande direktör 070-588 41 84 Lars Holmgren Tel: 08-787 51 10 Ekonomi- och finansdirektör 070-575 35 45 Lars Höök Tel: 08-787 50 61 Presschef 070-521 52 07 Stena Fastigheter AB John Helgesson Tel: 031-775 85 00 Verkställande direktör 070-544 15 15 Swedbank Markets Henrik Morén Tel: 08-58 59 18 00 Chef Corporate Finance 070-370 38 39 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01000/wkr0002.pdf

Dokument & länkar