LRF tar initiativ till branschgemensamt arbete för att tidigare upptäcka om djur far illa

Report this content

Mot bakgrund av kvällens inslag i SVT:s program Uppdrag Granskning har LRF beslutat att ta initiativet till en branschgemensam översyn med mål att på tidigare stadium upptäcka och förhindra eventuella fall av djurvanvård.

– Det är oerhört viktig att djur inte far illa. Det finns ett myndighetsbaserat kontrollsystem för att förhindra just detta, och det måste vi kunna lita på. Nu tar vi ett initiativ att tillsammans med alla centrala aktörer inom branschen undersöka hur vi tidigare ska kunna fånga upp eventuella fall där djur missköts. Det är viktigt att snabbt sätta in åtgärder i sådana fall. Enskilda företagare behöver snabb hjälp så att djur inte drabbas, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Med detta som utgångspunkt har LRF beslutat att samla de centrala aktörerna inom branschen för att undersöka om vanvård av djur kan upptäckas tidigare. I ett nästa steg söker vi ett uppdaterat samarbete med berörda myndigheter.

LRF poängterar att det som visats i dagens program är ett mycket beklagligt undantagsfall. Djuromsorgen i Sverige är generellt sett god och de allra flesta sköter sina djur utmärkt. Dagens kontrollsystem, där länsstyrelserna både genomför kontroller och ställer krav på eventuella förbättringsåtgärder, i kombination med branschens egna kvalitetssystem, fungerar i huvudsak men kan ha svårt att fånga in snabbt uppkomna situationer.

– Men ett system kan alltid bli bättre och effektivare och därför tar vi det här initiativet. I just det aktuella fallet har Länsstyrelsen under åren gjort ett stort antal både annonserade och oannonserade kontroller på gården, säger Palle Borgström.

LRF har ett program med omsorgsgrupper, som på frivillig väg rycker in för att stödja lantbrukare som hamnar i kris. Omsorgsgruppen fick sin första information om misstänkta problem på den aktuella gården hösten 2019. Sedan dess har en regional representant gjort flera gårdsbesök för att försöka stötta ägaren och bidra till att påpekade brister i verksamhet åtgärdas.

– Det är oerhört viktigt att djur inte utsätts för lidande, men det måste vara sakkunniga som gör den bedömningen i ett rättssäkert system. Det ska inte ske genom utomrättsliga metoder och olagliga intrång av djuraktivister på enskilda gårdar. Med detta som utgångspunkt har LRF beslutat att samla de centrala aktörerna inom mejeribranschen för att undersöka om och hur avvikelser i djuromsorgen tidigare kan upptäckas, säger Palle Borgström.

Fakta djurskyddskontroller i Sverige:

Den offentliga djurskyddskontrollen sköts av Länsstyrelsen. Det görs regelbundna och riskbaserade normalkontroller, anmälningskontroller, uppföljande kontroller (extra kontroll om brister upptäckts vid tidigare kontroll) och extra kontroller i samband med ansökningar (exempelvis om olika tillstånd).

Om kontrollerna upptäcker misstänkt vanvård kopplas en rad aktörer in. Länsstyrelsen genomför kontroller, veterinär kallas in, LRFs omsorgsgrupper informeras och vid behov kan djur omhändertas. Det kan ske genom hjälp på den befintliga gården, omplacering av djur till andra gårdar eller att djuren måste skickas till slakt. Eventuella misstänkta brott anmäls till polis. Om polisen misstänker brott mot djurskyddsreglerna inleds en förundersökning ledd av åklagare.

Utöver detta följer samtliga mjölkproducenter i Sverige något av mejeriföretagens kvalitetssystem där både lagkrav och andra krav på verksamheten kontrolleras.

LRF har ett eget omsorgsarbete som innebär en kontinuerlig samverkan med bland andra Länsstyrelsen i syfte att ha en så bra beredskap som möjligt om en krissituation skulle uppstå. Omsorgsgruppens roll är att stötta lantbrukaren för att återupprätta ett välfungerande företag och en bra djuromsorg. Vid behov kan omsorgsgruppen hjälpa till att avyttra djurbesättningen.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se