Väl avvägt riksdagsbeslut om skogen

25 juni 2014.
Riksdagen beslutade igår att anta propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. LRF Skogsägarna tycker att dess slutliga utformning och innehåll i huvudsak är väl avvägt. Familjeskogsbruket ser nu med förväntan fram emot att delta i arbetet med det nationella skogsprogrammet.

En drygt två år lång process, där miljömålsberedningen haft en central roll, har föregått beslutet. Familjeskogsbrukets företrädare har i tidigare skeden framfört kritik mot flera av de förslag som lagts fram eftersom de inneburit rättsosäkerhet och inskränkningar i äganderätten och möjligheterna att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Med tiden har insikten om detta ökat bland berörda politiker och tjänstemän och dagens beslut är i huvudsak väl avvägt.

LRF Skogsägarna gläder sig särskilt åt att det råder en bred politisk enighet om att ett nationellt skogsprogram ska arbetas fram. Där finns möjligheter till en helhetssyn på skogen som resurs, med beaktande av såväl skogsnäringens olika värdekedjor som andra ekosystemtjänster. Skogens betydelse är stor för den biobaserade samhällsekonomin och allas vår livsmiljö. En förutsättning för en konstruktiv process är dock att det tillskjuts tillräckliga medel för arbetet och att näraliggande politikområden inkluderas.

Jag gillar att det nationella skogsprogrammet ska tas fram i dialog med skogens olika aktörer, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. Bästa sättet att komma framåt är att prata med, istället för om, varandra. Det här kan bli riktigt bra om alla lägger manken till. Vi är beredda att ta en aktiv roll och ansvar i arbetet, avslutar Sven Erik Hammar.

För mer information, kontakta
Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, 070-691 14 52
Sten Frohm, skogsdirektör LRF Skogsägarna, 08-787 58 91
Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, 08-787 58 93