Bokslutskomminíké

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2002. Utdrag ur bokslutet Rörelseintä 86 kSEK kter Resultat -1 599 kSEK Likvida 203 kSEK medel Eget 1 259 kapital kSEK Soliditet 52 % Resultatet har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar enligt fastställd plan. Norsk Hydro bestämde sig under våren 2002 att ej fullfölja vår uppgörelse om apatitprojektet i Kiruna. I och med detta förändrades likviditeten i bolaget på ett mycket negativt sätt. Arbetet under året har därför koncentrerats till att hitta lösningar som skulle förbättra bolagets likvida situation. Många olika alternativ har analyserats och prövats. Ett av alternativen har hela tiden varit att få in någon verksamhet i bolaget som kunde ge ett positivt kassaflöde. Även efter den linjen har flera alternativ testats. Flera olika företagsförvärv har varit aktuella. En principöverenskommelse om förvärv av ett företag inom "bergbranschen" har nu träffats. Företaget omsätter c:a 12 miljoner SEK per år genom produktion av en unik produkt och har sin verksamhet i Bergslagen. Finansieringen av förvärvet är klar. Genomförandeförhandlingar återstår, men skall vara klara innan kallelse till ordinarie bolagsstämma sker, då mera detaljer om förvärvet kommer att lämnas. Ordinarie bolagsstämma där beslut om förvärvet kommer att fattas äger rum den 31 maj 2003. LudvikaMining AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

LudvikaMining är ett gruvföretag som arbetar med en ny affärsidé inom området småskalig produktion av malm. Fyndigheter skall bearbetas med selektiv brytning, förkoncentration av malmen och legoanrikning. Bolagets fyndigheter innehåller guld, silver, zink

Dokument & länkar