Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ) den 27 maj 2021

Report this content

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Till styrelsens ordförande nyvaldes Urban Widén.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att vissa redaktionella ändringar görs samt att en ny punkt införs i bolagsordningen. Den nya punkten 10 i bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 125 000 kronor genom nyemission av högst 45 000 000 aktier, ge ut högst 45 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 45 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se.

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

Taggar:

Prenumerera