Kommuniké från extra bolagsstämma Lumito AB (publ) 2019-04-25

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 25 april 2019 fattades följande beslut:


Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen för Lumito AB (publ) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om företrädesemission av högst 28 533 729 aktier och 28 533 729 teckningsoptioner (units). Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsebeslutet.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Bolagsstämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ett specifikt emissionsbemyndigande, med anledning av den planerade företrädesemissionen som beslutas, och som ska gälla oavsett det generella emissionsbemyndigandet från senaste årsstämma, enligt följande: I händelse av stort intresse för företrädesemissionen, ska styrelsen äga fatta beslut om att ge ut units i en separat riktad emission. En (1) unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Antalet nya units vid en sådan riktad emission, till följd av dylik övertilldelning, ska högst uppgå till 2 400 000 st. Bemyndigandet är gällande fram till kommande årsstämma.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Lumito i korthet
Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK. Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar