Lumito publicerar Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Finansiell översikt 2020

Finansiell översikt för fjärde kvartalet 1 oktober till 31 december 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 200 (-2 545) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,06 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 198 (-3 145) TSEK.

  Finansiell översikt för helåret 1 januari - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16 048 (-7 862) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,21 (-0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 041 (-8 457) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 39 981 (30 546) TSEK.

Väsentliga händelser helåret 2020

Första kvartalet

 • Andreas Johansson tillträdde som CTO i januari 2020 och tog över efter Anders Sjögren som finns kvar i Lumitos organisation och kommer att fortsätta bidra till bolagets utveckling, nu som senior rådgivare.

 • Utvecklingen av Lumitos första produkt (instrument + infärgningsvätska) inom digital vävnadsdiagnostik, för analys av vävnadssnitt infärgade med bolagets nano-baserade infärgningsvätskor, kom in i slutfasen.

 • Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor, RISE, meddelade i februari att arbetet med infärgningsvätskorna fortfarande pågick.
 • Lumitos team utökades med Tim Nilsson, en produktspecialist med en relevant bakgrund som civilingenjör i kemi i kombination med stark social kompetens och erfarenhet från marknads- och försäljningsarbete.

Andra kvartalet

 • Lumitos patentfamilj som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider godkändes i Sydkorea. Patentet är tidigare godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

 • Lumitos utvecklingspartner TTP (The Technology Partnership) i Cambridge har informerat om att leveransen av Lumitos instrument avsett för validering på referenskliniker beräknades ske i juni. Detta var 6–8 veckor senare än planerat på grund av rådande Corona pandemin och att Storbritannien befann sig i en lock down.
 • Årsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum i Lund den 27 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.
 • Den andra och sista teckningsperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2 avslutades. Totalt har 99,3 procent tecknats, varav 28 pro-cent i det sista teckningsfönstret till 1,55 SEK per aktie.
 • Totalt, i de två teckningsperioderna har 15 365 753 nya aktier tecknats och Lumito därmed tillförts totalt ca 22,7 MSEK före emissionskostnader varav ca 6,5 MSEK i det sista teckningsfönstret. De totala emissions-kostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK.
 • TTP levererade Lumitos nya scanner. Programvaruuppdateringar och slutliga tester av scannern utförs i Lund i Lumitos regi. 

Tredje kvartalet

RISE har på uppdrag av Lumito bedrivit utveckling av protokoll för framtagning av reagens baserat på UCNP:s (UpConverting NanoParticles) för inmärkning av vävnad. I slutet av juni levererades utvecklingsresultaten. Lumito har under våren etablerat egen labbkapacitet med hög kompetens inom funktionalisering av uppkonverterande nanopartiklar och genomför den slutliga optimeringen i egen regi. Målet är att ha reagenser och scanner klara för verifiering och extern validering under Q3.

Fjärde kvartalet

 • Lumito genomför en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar teckningsningsoptioner till befintliga aktieägare.

 • Steget har tagits från prototyp till produkt med slutlig kommersiell design. Bolaget är inne i en intensiv fas utan några fördröjningar. Den uppdaterade hårdvaran är på plats och all funktionalitet i produktens nya mjukvara är implementerad. ”Nu arbetar vi tätt tillsammans med patologerna för att göra de sista finjusteringarna av tekniken”, säger Urban Widén.
 • Styrelsen har beslutat att utse Mattias Lundin till VD för bolaget med tillträde den 8 mars 2021. Mattias Lundin arbetar idag som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Mattias Lundin har gedigen internationell erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen, inklusive positioner som VD i Norden, VD i Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh inom Getinge koncernen. ”Det är dags för Lumito att ta nästa steg mot en kommersialisering. Jag är därför mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mattias Lundin som ledare för den fortsatta resan”, säger Urban Widén.
 • Ledningsgruppen förstärks med en Project Manager och Advisor. Lars Lindgren anställs från den 1 januari 2021 och tillför kunskap och 35 års erfarenhet av utveckling av medicinsk utrustning, i olika roller såsom Project Manager och Director Research & Development från såväl startups som multinationella företag.
 • Så här långt har vår verksamhet inte påverkats i någon väsentlig grad av COVID-19, men vi bevakar den fortsatta utvecklingen.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Lumitos rådgivare inom patologi har haft möjlighet att se bolagets UCNP-immunmärkning av invasiv bröstcancer med en antikropp mot HER2 (målmolekylen) i hög bildkvalitet. ”Signalerna är unikt skarpa och klara, vilket ger intrycket av nästan enstaka målmolekylmärkning, i detta avseende överlägsen alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratorier idag”, säger en av Lumitos rådgivare, Björn L. Isfoss.

 • Lumito AB har inlett en process för notering av bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.

VD:s ord

Lumitos långsiktiga vision är att erbjuda marknaden för digital vävnadsdiagnostik en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer. Tekniken möter marknadens ökade krav, ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnadsdiagnostik genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Vår teknik erbjuder helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsvariationer i samma vävnadssnitt, så kallad multiplexing, samt möjliggör digital analys och automatisering.

Kapitalbasen förstärktes i oktober genom en riktad nyemission om 45 MSEK, där även befintliga aktieägare kompenserades för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medförde. Likviden kommer bland annat att användas för att stärka organisationen och den interna kompetensen inför en kommande lansering samt vidareutveckling av nästa generations scanner och reagenser från Lumito.

Vårt tekniska team har förstärkts och Lars Lindgren, som tidigare varit konsult hos oss har anställts som Project Manager och Advisor och även tagit plats i ledningsgruppen. Vi planerar dessutom för ytterligare nyanställningar under 2021.

Årets fjärde och sista kvartal har präglats av en mycket intensiv fas. Den uppdaterade hårdvaran, scannern, är på plats och all funktionalitet i den nya mjukvaran är implementerad. Vår produkt har fått sin slutliga kommersiella design och vi har genomfört flera valideringsarbeten ute på klinikerna. Arbetet med att finjustera tekniken fortskrider och i detta arbete har vi stor tilltro till våra olika rådgivare där vi rekryterat flera namnkunniga patologer och onkologer till bolaget. Björn Isfoss är en av dessa, han har visat ett stort engagemang i bolaget och besitter en stark tilltro till tekniken och vår produkts anpassning till marknadens behov.

Marknaden för vävnadsprover ökar stadigt beroende på ökad genomsnittlig levnadsålder och därmed ökad sjuklighet men också på grund av de mer precisa diagnossvar som krävs av nya individanpassade behandlingsmetoder. Samtidigt är bristen på patologer som kan analysera vävnadsproverna stor vilket leder till allt längre ledtider vid analys. Träffsäkerheten vid patologernas analys av vävnadsprover baserat på dagens metoder är otillfredsställande och behovet av förbättringar av avbildningarna och analyserna är stort.

Vi har levererat resultat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från utvecklingsfas 2 ser jag fram emot utvärderingen av valideringen av vår produkt i beviljandet av CE-märkning under 2021 – en milstolpe före marknadslansering. Jag ser också fram emot fortsatta diskussioner med industriella aktörer avseende potentiella framtida samarbeten som volymtillverkning och distribution, ett arbete som inleddes under slutet av 2020. Efter periodens slut har vi meddelat att processen för notering av våra aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market har påbörjats.

Det har varit fantastiska månader. Intensiva? Javisst! Jag är stolt över vad teamet har åstadkommit. Jag önskar dock att det varit under trevligare omständigheter, än under bolagets tidigare VD och vår kollega Stefan Nilssons hastiga frånfälle, som jag fått förmånen att lära känna alla medarbetare lite närmare.

Jag kommer att lämna över stafettpinnen till min efterträdare, Mattias Lundin som tillträder som VD den 8 mars. Själv ska jag återgå till en roll i styrelsen. Mattias kommer att bidra med erfarenhet från flera olika kommersiella roller. Han är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team och global expansion för ny teknolog. Detta bådar gott för Lumitos fortsatta resa!

 

Lund i februari 2021

Urban Widén
tf VD Lumito

 

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet.
 

För ytterligare information:

Lumito AB (publ) Urban Widén, tf VD
E-post: uw@lumito.se
Hemsida: www.lumito.se

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08:45.

 

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.