Q1- 2019 Kvartalsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI – MARS 2019

Report this content

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q1 2019  (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se.

FÖRSTA KVARTALET

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 958 (-496) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 958 (-496) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 079 (6 775) TSEK.
 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning är godkänd i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning. 
 • Extra bolagsstämma hölls den 25 april 2019 och beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) togs samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units).
 • Styrelsen i Lumito AB beslutade att flytta årsstämman till den 4 juni 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.seKORT OM LUMITO 

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK. Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar