Dela

Citat

Nu är vi redo att exponera vår produkt på en av Europas mest välbesökta mässor för patologer och andra professionella inom branschen. För oss innebär detta en passerad milstolpe och vi är alla väldigt upprymda för att visa vår lösning där. Nu lämnar vi utvecklingsfasen och går in i kommersialiseringsfasen.
Mattias Lundin, Lumitos VD
Vi är stolta över att Lumito har valt oss som tillverkningspartner. Lumitos unika plattform i kombination med vår beprövade kunskap om nanopartikelbaserad upconversion teknik har skapat denna spännande möjlighet för båda företagen.
Leena Kokko, VD för Kaivogen
På Uniogen utvärderar vi ständigt nya sätt att skapa värde för våra industriella partners genom våra processer och forskningsbaserade innovationer. Vi är glada över samarbetet med Lumito inom digital vävnadsdiagnostik.
Ilari Antila, VD för Uniogen
Den avsiktsförklaring, Letter of Intent, som signerats med Kaivogen är ett viktigt steg för att säkerställa produktion av vårt kompletta reagenskit bestående av UCNP:s och vår infärgningsvätska, inför kommande produktlansering på forskningslaboratorium.
Mattias Lundin, Lumitos VD
För patienten kan vår metod innebära en betydande fördel då diagnosen blir mer precis och eventuell behandling kan sättas in tidigare.
Mattias Lundin, Lumitos VD i den redaktionella annonsen
Det första steget i vår lanseringsplan är lansering på svenska forskningslaboratorier mot slutet av året. Här testas metoder och lösningar för tillförlitliga diagnoser. Sedan är inte steget långt att överföra dessa kunskaper till de kliniska laboratorierna ute i vården där man dagligen analyserar stora mängder prover.
Mattias Lundin igen.
Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna ut i tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har inneburit bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat.
Daniel Öhlund, biträdande universitetslektor vid Umeå universitet
Projektet och studien från forskargruppens sida är nu avslutad och vi har fått den resultatfeedback som vi hade hoppats på. Projektet har gett oss ovärderlig kunskap som kommer att användas i vårt arbete framåt för att skapa en bred och konkurrenskraftig produkt genom att identifiera fler indikationer där vår teknik kan användas.
Mattias Lundin, Lumitos VD
Vi har under kvartalet utvärderat olika alternativ för produktion av såväl scanner som infärgningsvätska. Det är naturligtvis viktigt att vi får detta på plats för att säkerställa den planerade lanseringen på forskningslaboratorier i slutet av 2022. I april kunde vi teckna ett samarbetsavtal med det svenska ledande bolaget Optronic Partner pr, vår tilltänkta tillverkningspartner. Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.
Mattias Lundin, VD Lumito
Optronic är en strategiskt värdefull samarbetspartner och jag ser fram emot vårt gemensamma arbete med att färdigställa den slutgiltiga designen av Lumitos scanner och produktionsplanering. Genom avtalet med Optronic har vi planenligt tagit ytterligare ett steg mot den planerade kommersialiseringen i slutet av året.
Mattias Lundin, Lumitos VD
Vi är hedrade att Lumito väljer oss som partner. Optisk teknik är en viktig möjliggörare för framtidens vårdlösningar och vi har över tid utvecklat vårt erbjudande för att möta branschens högt ställda krav. Vi ser fram emot ett spännande, långsiktigt och strategiskt samarbete.
Ulrik Stenbacka, Optronics VD
Jag vill tacka hela Lumito teamet som under ledning av kvalitetschef Helene Arborelius arbetat hårt för att utveckla och implementera valt kvalitetsledningssystem. Att certifiera systemet enligt ISO 13485 visar att vi åtagit oss att på ett effektivt och systematiskt sätt uppfylla kraven för godkänt kvalitetsledningssystem. Detta system kommer nu att säkerställa produktkvaliteten under design- och utvecklingsfasen av produkten för forskningslaboratorium. Jag känner mig trygg med att bolaget levererar i enlighet med kommersialiseringsstrategin och förberedelserna för framtida produktlanseringar.
Mattias Lundin, VD Lumito
Vi vill testa hur Lumitos teknik fungerar generellt, men också om det går att detektera flera markörer samtidigt. Idag ser vi att det blir allt viktigare att visualisera komplexa mönster i cancervävnaden. I detta avseende är Lumitos teknik, som inte är beroende av kromogener eller fluorescerande ämnen, överlägsen. Här ser jag en av de största potentialerna. Inom mitt forskningsområde arbetar vi med utveckling av banbrytande bildanalys för bedömning av cancervävnad och jag tror att Lumito kan vara en del i detta, men också långsiktigt inom klinisk cancerdiagnostik.
Patrick Micke, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi och överläkare vid Klinisk patologi
Vi vill ge forskarna fler detektionsmetoder att välja på i framtiden. Det är ett intressant samarbete vi har med Patrick Micke och hans forskargrupp. Förhoppningsvis bidrar vår teknik till en lösning på problemet med subjektiv bedömning och resultatet kan i framtiden komma till nytta för både patienter och vården.
Mattias Lundin, VD Lumito
Under hösten har vi fört diskussioner med forskare vid Umeå universitet. Den nyss påbörjade studien är ett resultat av detta arbete och jag ser fram emot den fakta som kommer att detekteras i studien.
Mattias Lundin, VD Lumito
Detektering av UCNPs utan optisk bakgrundsinterferens möjliggör mycket känsliga immunodiagnostiska analyser samt tillämpningar för avbildning med hög kontrast. Mellan 2016 och 2019 ledde Matthias laboratoriearbetet i flera UCNP-relaterade projekt i vår internationella grupp, vilket resulterade i mer än 15 publikationer. Matthias var en mycket samarbetsvillig, kreativ och engagerad doktorand och tog examen med utmärkelse (summa cum laude). Det har varit ett stort nöje för mig att arbeta med Matthias och att se honom fortsätta sitt fruktbara arbete med Lumito.
Dr. Hans Gorris, universitetet i Regensburg
Matthias Mickert anställdes på Lumito våren 2020 och ansvarar för reagensutvecklingen på Lumito. Han har ett nära samarbete med CRO-bolaget Imagene-iT för utveckling och kvalitetssäkring av våra UCNP-baserade reagensvätskor som används tillsammans med vår scanner för att ta precisa digitala bilder på vävnad. Jag gratulerar Matthias Mickert och Gorris-gruppen till den kommande publiceringen av deras vetenskapliga artikel.
Mattias Lundin, VD Lumito
Jag ser med stor tillförsikt fram emot lanseringen av vår första produkt på forskningssegmentet under senare delen av nästa år.
Mattias Lundin, VD
Vi är glada att vi fick möjlighet att besöka TTP på plats. Det var väldigt värdefullt att träffas och samtala kring samma bord för att enas om den gemensamma planen framåt mot lanseringsmålet nästa år. Både teamen besitter stor kompetens och erfarenhet och när vi kombinerar dessa krafter sker framdrift och resultat.
Mattias Lundin, VD Lumito
Jag anser att Lumitos bildmaterial håller en histologiskt och inmärkningsmässigt hög kvalitet. Lumitos bilder ger förbättrade möjligheter för den histopatologiska bedömningen. Dessutom, utifrån bilddokumentering med bra bildkvalitet kan en digital bedömning av bildmaterialet ge ytterligare stöd till den visuella kliniska bedömningen.
Bo Holmqvist, CSO, Imagene-iT AB) som har analyserat de senaste resultaten från Lumitos inmärkningar av nya bröstcancervävnader.
Kvaliteten på bildmaterial är resultatet av Imagene-iTs och Lumitos gemensamma arbete där fokus hela tiden varit kvalitet. Idag har vi stabila, repeterbara leveranser och hög bildkvalitet som utgör en bra grund inför fortsatt arbete, produktlansering på forskningslaboratorier och utveckling av nya markörer eller indikationer.
Mattias Lundin, Lumitos VD
Den föreslagna företrädesemissionen kommer att stärka vår position och möjliggöra finansiering av den långsiktiga planen, som fortsatt är att lansera en produkt för den kliniska IVD-marknaden, såväl som strategin med produktlansering inom forskningslaboratoriesegmentet i slutet av 2022. Lanseringen är strategiskt viktig och möjliggör att vi når marknaden fortare, den genererar intäkter och skapar uppmärksamhet kring vår innovativa teknologi samtidigt som vi får fördjupade insikter om inom vilka områden den skapar mest värde framåt. Denna analys kan vi använda oss av när vi fastställer och kommunicerar vilket värdeerbjudande den kliniska produkten ska ha.
Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)
På grund av pandemin så var detta första gången på ett år som vi fick möjlighet att träffas fysiskt, vilket var välkommet. Både installationen och efterföljande test har gått enligt plan och dessutom fick vi möjlighet att tillsammans diskutera och planera nästkommande utvecklingssteg.
Andreas Johansson, teknisk chef på Lumito
Godkännandet av vårt grundpatent är ett viktigt steg i vår globala patentstrategi för att skapa en konkurrenskraftig produkt och patentet innebär ett brett skydd även utanför medicinskt användande. Patentet är sedan tidigare godkänt i Australien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Kina, Sydafrika och USA. Vår teknologi är patenterad som tidigare kommunicerats i tre världsomspännande patentfamiljer som omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markörer, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i ett första steg har vi valt att fokusera på digital vävnadsdiagnostik.
Mattias Lundin, VD Lumito
Målsättningen är att få ut en produkt på marknaden fortast möjligt, med rätt funktioner som möter marknadens krav och behov. Vi har noterat att det finns ytterligare områden där vår teknologi kan göra skillnad.
Mattias Lundin, VD Lumito AB
Beviljandet av patentet i Indien förstärker Lumitos patentportfölj: Indien kan vara en stor potentiell framtida marknad för bolaget och patentet har potential inom flera användningsområden.
Mattias Lundin, VD Lumito
Detta var första gången som vi granskades av ett oberoende granskningsföretag, en så kallad notified body. Jag är både stolt och glad över mina medarbetares fina arbete, som medfört att vi nu är klara för steg två i bolagets resa mot ISO 13485-certifieringen.
Lumitos VD Mattias Lundin
Vi är på god väg och har definitivt fått bra indikationer på teknolog-in och produktens förträfflighet. Medarbetarna jobbar målinriktat och intensivt för att komma vidare mot målet, men vi är inte redo för CE-märkning och lansering ännu. Lumito ska långsiktigt bli starkt, framgångsrikt och skapa värde inom sjukvården såväl som för aktieägare.
Mattias Lundin, VD Lumito AB
Utvecklings- och anpassningsarbetet med bolagets bilder i system såsom Sectras är viktigt för oss då patologer i framtiden ska kunna få ut mer information ur ett vävnadssnitt än vad som är möjligt idag.
Urban Widén, VD Lumito
Signalerna är unikt skarpa och klara, vilket ger intrycket av nästan enstaka målmolekylmärkning, i detta avseende överlägsen alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratorier idag.
Lumitos rådgivare, Björn L. Isfoss
För att vi patologer ska kunna möta det ökade trycket behövs metoden för analys effektiviseras. Vi har i stort sett arbetat med samma teknik sedan i början av 1940-talet av Albert Coons, som utvecklade ett sätt att markera antigen med antikroppar 2. Detta lade grunden till dagens immunohistokemi som möjliggjort att identifiera celltyper och därigenom kunna ställa diagnos. 
Lumitos rådgivare, Björn L Isfoss
Vi har många engagerade aktieägare och vi har fått frågan om när resultaten ska presenteras. Vi kommer att följa gängse normer inom medicinsk vetenskap vilket innebär att forskargruppen sammanställer resultaten för planerad publicering i vetenskapliga tidskrifter innan vi själva kommunicerar dem.
Lumitos tf VD, Urban Widén
Det är dags för Lumito att ta nästa steg mot en kommersialisering. Jag är därför mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mattias Lundin som ledare för den fortsatta resan. Mattias Lundin kommer att bidra med erfarenhet från flera olika kommersiella roller och han är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team och global expansion för ny teknologi.
Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito AB (publ.)
Det skall bli spännande att börja på Lumito och sätta mig in i de möjligheter och utmaningar som finns såväl kortsiktigt som strategiskt. Företaget har en innovativ och unik teknologi som fyller ett tydligt marknadsbehov av snabb och säker diagnostik och som skapar stort värde hos patologer i kampen mot bland annat cancer. Jag ser fram emot att jobba med Lumitos duktiga medarbetare, styrelse och framtida kunder.
Mattias Lundin
Jag vill tacka Urban Widén för ett mycket gott arbete under de månader han lett arbetet i Lumito och vi är glada för att han finns kvar som en stark resurs i bolagets styrelse,
Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito AB (publ.)
- Vi har hittills arbetat med att göra informationen i vävnadsproverna mycket tydligare - mer separerad - och därmed mer lättolkad för patologerna. Vårt nästa steg är att utveckla ett AI-baserat beslutsstöd som ytterligare underlättar och snabbar upp patologernas tidskrävande analys. Vår teknik lämpar sig väldigt väl för automatisk klassificering med hjälp av AI. I framtiden kommer patologerna kunna lägga mer tid på att analysera de svåraste patientfallen och låta Lumitos produkt diagnostisera de enkla fallen. Lumitos unika och nyskapande teknik gör det möjligt att ge patienter både rätt och snabbare diagnostik.
Andreas Johansson, teknisk chef Lumito
- Urban Widéns internationella erfarenhet bland annat från ledande befattningar, av diagnostik – specifikt av digital patologi – automation samt hantering av scannade bilder och stora volymer och gedigna kompetens kommer Lumito väl till gagn. Urban har ett brett internationellt nätverk och är insatt i verksamheten, vilket är positivt för oss i det skede Lumito är i nu, med en förestående lansering.
Masoud Khayyami, styrelseordförande Lumito
- Jag var med redan när vi bestämde vilket spår vi skulle ta med teknologin och jag är övertygad om att vi valt rätt. Ett spår där bolaget har de bästa möjligheterna att göra störst framsteg, inte bara medicinskt utan även kommersiellt. Att vi valt rätt spår vittnar intresset för bolaget om. Nu påbörjas processen för närmare diskussioner med framtida samarbetspartners.
Urband Widén, tf VD Lumito
En ny milstolpe passeras när Lumito nu fått sin tredje patentfamilj godkänd i Europa som första region. Patentet (WO2018224688A1), ”A method of analysing a sample for at least one analyte”, som specifikt innefattar det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt. Patentet skyddar bolagets in vitro-diagnostik med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP). Det är vår förhoppning att det europeiska beviljandet ska följas av godkännande i andra regioner.
Urban Widén, tf. VD Lumito
Vi är mycket glada över vår samverkan med Björn Isfoss. Hans bidrag baserat på hans gedigna erfarenhet och bredd kommer att vara en del i bolagets framtida framgång. Vi kan säkerställa att vi verkligen levererar något som patologerna vill ha, som underlättar analys och diagnos. Björn kan också t ex sätta fokus på vilka andra möjligheter vår teknik kan erbjuda, hur dessa möjligheter kan förpackas samt vilka framtida markörer och reagenser vi kan utveckla.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Jag har valt att samarbeta med Lumito vars teknologi har kapacitet att möta dagens starka behov av förbättrad vävnadsdiagnostik med högre träffsäkerhet i ställda diagnoser. Jag ser också att Lumitos datoranalys med sin höga bildkvalitet har potential att leverera digital immunhistokemi på ett nytt och revolutionerande vis. Tekniken möjliggör leverans av mer information som i sin tur möjliggör en mer precis analys och behandling av patienten. Detta kan medföra minskade kostnader i sjukvården genom att patienten behandlas med rätt medicin och kan dessutom besparas onödiga biverkningar.
Björn Isfoss, chefspatolog och rågivare åt Lumito
Vi är glada att vi nu har egen kompetens och kapacitet att ta över den slutliga optimeringen av reagenserna från RISE och att vi fortsatt kan bedriva utveckling av nya produkter även inom det området.
Lumitos VD Stefan Nilsson, som ser fram emot kommande verfiering och validering av produkten
- Det är en viktig milstolpe att vi nu, enligt plan, har fått levererat det instrument som ska användas för intern verifiering och extern validering på klinik. Vi har valt att genomföra slutliga tester och uppdateringar i Sverige då det är mer effektivt med de resebegränsningar som finns till Storbritannien på grund av Corona-pandemi.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Jag bedömer att instrumentleveransen i juni inte påverkar kundvalideringen hos referensklinikerna i större omfattning. Vår partner RISE har tidigare meddelat att arbetet med infärgningsvätskorna förväntas blir klart under andra kvartalet och detta överensstämmer tidsmässigt med instrumentets nya leveransdatum.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Vi följer utvecklingen av pandemin kontinuerligt i både Sverige och Storbritannien och optimerar därefter verksamheten på bästa sätt. Medan arbetet med reagenserna och instrumentet pågår fokuserar vi bland annat på att utveckla och stärka relationer med referenskliniker och med att utveckla vår egen organisation för att vara redo för kommande lansering.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Under året har vi utvecklat vår produkt och teknologi och färdigställer nu vår första produkt för validering hos referenskliniker.
Stefan Nilsson, VD Lumito
RISE besked innebär besked innebär att vår produkt (instrument+ infärgningsvätska) för referensklinikerna beräknas vara klar under andra kvartalet och inte första som tidigare kommunicerats. Beskedet från RISE är beklagligt, men det är mycket viktigt för oss att ha hög kvalitet när vi förser referensklinikerna med vår produkt.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Vi är glada att Andreas börjar hos oss och att Lumito får del av hans solida erfarenhet av mjukvaruutveckling från produktutvecklande bolag. Hans kompetens passar väl in i vår fortsatta utvecklingsstrategi, när nu Anders Sjögren övergår till en rådgivande roll till bolaget.
Stefan Nilsson, VD
Vi är tacksamma för förtroendet från våra aktieägare och det kapital vi nu får in ger oss en stabilitet i det kommande arbetet med lanseringen av vår första produkt.
Stefan Nilsson, VD Lumito
Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan sedan välja att analysera bilderna var för sig eller i en sammanslagen bild med hög kontrast och detaljeringsgrad. Tekniken har också potential för framtida automatiserade bildanalyser.
Krzysztof Krawczyk, R&D Manager på Lumito
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp