Bildade bönder kan ge friskare hav

Report this content

Forskare vid AgriFood har utvärderat programmet ”Greppa näringen” som erbjuder rådgivning till lantbrukare. Studien visar att råden är effektiva och ger minskat kväveläckage i svenska vatten, bättre skördar och högre förädlingsvärden.

Greppa näringen är ett ambitiöst rådgivningsprogram som innefattar cirka 8200 gårdar. Syftet är att minska näringsläckaget från jordbruksmark eftersom det ökar övergödning i Östersjön och leder till algblomning, bottendöd och en utarmad biologisk mångfald.

- Vår studie visar att ökad rådgivning minskar växtnäringsförlusterna vilket bland annat innebär ett mindre läckage av kväve till Östersjön, förklarar Martin Nordin, nationalekonom på AgriFood och en av författarna bakom studien.

Genom att länka samman olika datamaterial har forskare vid AgriFood kunnat undersöka inte bara programmets effekter på växtnäringsförlusterna utan också på lantbruksföretagens ekonomi.

- Vi finner att rådgivningen främst effektiviserar gödslingen vilket ger bättre skörderesultat och högre förädlingsvärden. Rådgivningen påverkar dock inte mängden gödsel som används utan istället används gödseln på ett bättre sätt; ett sätt som gör att skördarna ökar. Vi hittar inga effekter på varken inflödet av konstgödsel eller på företagens kostnader, säger Sören Höjgård, nationalekonom och medförfattare till studien.

AgriFood, som har i uppdrag att utvärdera regeringens jordbrukspolitik, bedömer att Greppa näringen är ett framgångsrikt rådgivningsprogram.

- Sammantaget har rådgivningen varit bra både för miljön och för lantbrukarens lönsamhet, konstaterar Martin Nordin.

Länk till Agrifoods policy brief "Greppa näringen för att minska utsläpp?": http://www.agrifood.se/publication.aspx?FKeyID=1809

Kontakt:

Martin Nordin, docent i nationalekonomi på AgriFood Economics Centre, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Tel. 046 222 07 90

E-post: Martin.nordin@nek.lu.se

Henrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

AgriFood Economics Centre

AgriFood Economics Centre gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Verksamheten är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår studie visar att ökad rådgivning minskar växtnäringsförlusterna vilket bland annat innebär ett mindre läckage av kväve till Östersjön.
Martin Nordin, nationalekonom på Agrifood