Lunds universitet knyts till Marint centrum i Simrishamn för samarbete kring havs- och vattenforskning i Östersjön

Report this content

Lunds universitet och Simrishamns kommun skapar nu en gemensam forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn för att ta sig an Östersjöns utmaningar.

I dag undertecknades ett samverkansavtal mellan Lunds universitets och Simrishamns kommun. Det är det första i sitt slag och handlar om etablering av en gemensam forsknings- och innovationsmiljö (FoI-miljö) på Marint centrum i Simrishamn.

Den övergripande målsättningen är att bidra till att lösa Hanöbuktens miljöproblem och stimulera en hållbar utveckling i regionen. Metoden är att skapa en tvärvetenskaplig plattform som genom forskning, samverkan och innovationsutveckling kan bidra till nya lösningar.

- Hav och marina resurser är ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Lunds universitet har stora möjligheter att ta sig an dessa komplexa frågor genom den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs. Det krävs också samverkan mellan många aktörer för att hitta lösningar. Marint centrum är ett mycket bra exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med kommun, region och näringsliv mot det gemensamma målet att förbättra miljön i Hanöbukten, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

Tydliga fokusområden

Satsningens fokusområden utgår från de behov som finns i Hanöbukten men även möjligheter till hållbar utveckling och ökad tillväxt i regionen är viktiga komponenter. Satsningen ligger också i linje med den forskning som bedrivs vid universitetet. De utpekade fokusområdena är:

  • Marin miljö & ekosystem
  • Marina näringar & kustbygd
  • Vatten

Inom dessa områden ska samarbetet stimulera kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling. Samarbete ska utvecklas mellan universitetet och aktörer i hela Hanöbuktsregionen och det kan i praktiken röra sig om exempelvis kommundoktorander, industridoktorander eller projekt för examensarbeten.

- Syftet med samarbetet är att förbättra såväl det kommunala arbetet som näringslivets möjligheter och att i ett bredare perspektiv stärka regionens utveckling med avseende på hållbarhet, företagande, sysselsättning, attraktivitet och inflyttning, säger Simrishamns kommundirektör Diana Olsson.

Arbetet ligger i linje med flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, särskilt mål 14 Hav och marina resurser och mål 6 Rent vatten och sanitet.

Marint centrum blir centrum

Marint centrum med arbetsplatser, möteslokaler och labb blir noden i verksamheten. Till det kommer annan infrastruktur inom Simrishamns kommun, som den testbädd som byggs vid kommunens avloppsreningsverk för avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar samt cirkulära vattenförsörjning.

Byggstenarna i arbetet är att utveckla gemensamma projekt och samarbeten, aktiviteter och arrangemang, samt stå för kunskapsspridning om den forskning som bedrivs samt om de lösningar som arbetas fram i ljuset av de utmaningar som identifierats.

- Detta är en milstolpe för Marint centrum, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. När vi startade 2010 hade vi ambitionen att inom tio år ha en varaktig akademisk verksamhet på plats – och nu är vi där!

Universitetet har förberett sig grundligt

Vid Lunds universitet har man utsett ett akademiskt råd bestående av forskare från olika vetenskapsområden. Bredden av kompetenser ska gynna nytänkande i arbetet med de utvalda problemområdena. Till rådets uppgifter hör att bidra till att utveckla projekt och vara ansvariga för att forskarstuderande och studenter får adekvat handledning. Rådets arbete leds Maria C. Hansson, docent vid Centrum för miljö- och klimatforskning.

- Det finns i dag ingen verksamhet i södra Sverige där högkvalitativ forskning med fokus på Hanöbukten och södra Östersjön möter näringsliv och samhälle, säger Maria C. Hansson. Med tanke på de stora miljöproblemen i södra Östersjön känns det bra att vi nu etablerat en samverkan som kan bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som finns. Vi ser också goda möjligheter att utveckla nya forskningsprojekt som kommer att stärka Lunds universitets position inom havs- och vattenforskning.

Verksamhetsstart med två projekt

Verksamheten startar den 1 oktober och två forskningsprojekt är redan klara.

Det första handlar om effekterna av invasiva arter på Östersjöns ekosystem. Fokus ska ligga på att analysera förekomst och spridning av den nyinflyttade arten svartmunnad smörbult i Hanöbukten, med utveckling av nya molekylära verktyg som kallas environmental DNA (eDNA). Projektets mål är att få en bättre förståelse om hur invasiva arter stör Hanöbuktens ekosystem och den biologiska mångfalden och att ta fram ny kunskap som bidrar till åtgärder som förbättrar miljön.

Det andra projektet sätter fokus på vattnet på land och handlar om samverkan mellan företag och offentliga verksamheter om gemensamma resursflöden, genom s.k. industriell symbios. Simrishamns kommunala avloppsreningsverk och företag i närområdet kommer på olika sätt att studeras och stimuleras att skapa symbiossamarbeten med cirkulär vattenförsörjning som utgångspunkt.

Bred finansiering bakom verksamheten

Finansieringen av FoI-miljön är en gemensam satsning från Lunds universitet, Simrishamns kommun och Region Skåne, de sistnämnda har tilldelat verksamheten 7 mnkr över en femårsperiod. Därutöver tillkommer projektfinansiering, hittills från LMK-stiftelsen i Lund och Energimyndigheten.

Fakta

Forsknings- och innovationsmiljön har arbetats fram i samarbete med Marint centrums rådgivande grupp, som består av personer från akademi, näringsliv, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Det akademiska rådet vid Lunds universitet som knyts till Marint centrum består av:

Docent Maria C. Hansson (koordinator)

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Docent Anders Persson
Biologiska institutionen

Docent Catherine Paul
Teknisk vattenresurslära LTH

Professor Åke Thidell

Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Professor Helena L. Filipsson

Geologiska institutionen

Kontakt

Frågor från media besvaras av:

Docent Maria C. Hansson

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

0706-35 32 44

maria.hansson@cec.lu.se

Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum, Simrishamns kommun
0414-81 91 24

madeleine.lundin@simrishamn.se

2019-09-11

Pressträff

Den 1 oktober kl. 11 hålls en pressträff på Marint centrum, Varvsgatan 2 i Simrishamn, med möjlighet att träffa forskare i det akademiska rådet samt de forskarstuderande inom de två projekten ”Invasiva arter” och ”Smart Symbios”. Anmäl ditt deltagande till madeleine.lundin@simrishamn.se.

Prenumerera