Lunds universitet och ML4 överens om hyresavtal för MAX IV

Lunds universitet och Fastighets AB ML4 har nu en överenskommelse om ett 25-årigt hyresavtal gällande helheten för MAX IV och formerna för uppförandet.

Det är Fastighets AB ML4 (som ägs av bolagen Peab och Wihlborgs) som uppför och äger byggnaderna för MAX IV. ML4 i sin tur kommer att hyra ut fastigheten till Lunds universitet som är värduniversitet för den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Nu har parterna enats om ett hyresavtal och det reglerar hyran efter att MAX IV är byggt, färdigt och inflyttningsklart, vilket beräknas bli under andra halvåret 2015. Avtalet avser fastigheten; acceleratortunnel, stora ringen, lilla ringen, kontorshus, parkeringsplatser och den omgivande marken inom tomten.   

Enligt beräkning kommer Lunds universitet att betala cirka 100 miljoner kronor per år i hyra till ML4. Som bas för kontraktet ligger en rörlig ränta vilket kan påverka hyran något upp eller ner.

Hyreskostnaden ligger i nivå med den tidigare kalkylerade budgeten om 90 miljoner kronor i 2009 års penningvärde. Med en inflation på 2 procent ger det en hyreskostnad på drygt 100 miljoner kronor/år från 2015 – det år då hyran ska börja betalas.

Ett separat optionsavtal kommer också att ge möjlighet för Lunds universitet och staten att köpa ut anläggningen antingen under byggtiden eller efter 15 år och 20 år efter färdigställandet.

Ett statligt ägande öppnar för ett delägarskap från grannländerna och därmed möjlighet att bilda en s.k. ERIC, European Research Infrastructure Consortium. Ett sådant konsortium ger tillgång till särskilda EU-medel som avsätts för forskningsinfrastruktur.

MAX IV som byggs i Lund kommer att bli den synkrotronljusanläggning i världen med i särklass bäst teknisk och vetenskaplig prestanda, och kommer att sätta standard för nya, liknande anläggningar i världen de närmaste decennierna.
Uppförandet av anläggningen har planerats noggrant med hjälp av världens bästa konstruktörer och vetenskapsmän på området. Avgörande har varit att uppföra anläggningen så kostnadseffektivt som möjligt och med bästa finansiella villkor samtidigt som vetenskaplig prestanda ska vara absolut världsledande.  Efter flera års planering och beräkningar är det nu fastlagt vilka tekniska funktioner som krävs för att få till en sådan ändamålsenlig världsledandes anläggning.

- När hyresavtalet undertecknas innebär det att vi nu fullföljer en framgångsrik upphandling för forskarsamhället. Det är särskilt roligt att forskare, byggherrar och finansiärer i detta projekt tillsammans fått möjligheten att utforma en världsledande vetenskaplig anläggning i Sverige med placering i Lund, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

MAX IV är en nationell, statlig anläggning med flera finansiärer som bidrar till olika delar. Vetenskapsrådet, Lunds universitet (som är värduniversitet), VINNOVA, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Lunds kommun och 12 svenska universitet bidrar till finansieringen.

För mer information kontakta:

Rektor Per Eriksson, Lunds universitet
Tel: 0708-247106

Ulrika Hallengren, Vd Fastighets AB ML4
Tel: 040-690 57 95

För mer information om MAX IV:
https://www.maxlab.lu.se/

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera