Stark kritik mot Ägarutredningen – Lunds universitet vill se remissomgång

Lunds universitet är starkt kritiskt till betänkandet i den så kallade Ägarutredningen. I ett yttrande till Finansdepartementet döms betänkandet helt ut gällande förslaget att Akademiska hus ska vara ett rent vinstdrivande företag med uppdrag att skapa ekonomiskt värde istället för ett bolag med uppdrag att skapa samhällsnytta. Nu uppmanas departementet att skicka ut betänkandet på remiss även till lärosätena annars är risken stor att staten kommer att göra en totalt felaktig bedömning kring ägarfrågan av Akademiska hus.

Ägarutredningen, Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) ska lämna förslag till hur statens ägande i bolag som förvaltas av regeringskansliet ska organiseras och bedrivas i framtiden. Ett av bolagen är det statligt helägda aktiebolaget Akademiska hus. Det är Sveriges näst största fastighetsbolag och de dominerar helt som fastighetsägare för många av de stora lärosätena.

- Ägarutredningen berör en ytterst vital del av universitetets verksamhet nämligen lokaler, fastigheter och mark. Därför är det ytterst anmärkningsvärt att högskolesektorn inte fått utredningen på remiss, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.
Lunds universitet har länge velat se ändrade ägardirektiv för Akademiska hus och förordar i likhet med Svenskt Näringsliv att ägandet av dessa fastigheter förs över till respektive lärosäte.

- För att kunna klara den ökade internationella konkurrensen behöver vi kunna förfoga över våra egna fastigheter och markområden. Till exempel kan vi inte i dagsläget själva bestämma om bostadsbyggande för studenter eftersom inget i Akademiska hus direktiv anger att de ska tillhandahålla studentbostäder eller är skyldiga att upplåta mark till ändamålet. Möjligheten att ta emot donationer för fastighetsförvärv försvåras också av den situation som råder, säger Per Eriksson.

Lunds universitets årliga hyreskostnad ligger på ca 800 miljoner och uppskattningsvis skulle det ge en kostnadsbesparing på cirka 200 miljoner kronor årligen om fastigheterna överförs till universitetet.

- Noterbart är att Akademiska hus har så mycket mark till sitt förfogande i Lund att det i stort sett skulle gå att bygga ett till, lika stort Lunds universitet på ytorna. Om uppdraget för Akademiska hus skulle bli att enbart skapa ekonomiskt värde så finns stora värden att utvinna men då till priset att man försvagar universitetet, säger Per Eriksson.

Men utredningen behandlar inte ägarfrågan utifrån staten som brukare utan enbart som ägare – något som Lunds universitet menar är ensidigt och felaktigt.

- Med ett så ensidigt perspektiv riskerar staten att göra en helt felaktig bedömning, vilket vi också anser att de har gjort i den här utredningen gällande Akademiska hus, säger Per Eriksson.

Regeringen uppmanas nu att sända utredningen på remiss också till högskolesektorn, SUHF, studentkårerna och SFS för att få sektorns åsikter kring brukarperspektivet på Akademiska hus.

För mer information kontakta:
Per Eriksson, Lunds universitets rektor
Per.eriksson@rektor.lu.se
0708-247106

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera