Delårsrapport januari - mars 2002

LUVIT AB (publ) 556561-8641 Magle Stora Kyrkogata 7A S-221 00 LUND www.luvit.com Kvartal 1, 2002 i korthet * Försäljningen ökade för tredje kvartalet i rad. Ökningen jämfört med föregående kvartal uppgår till 46 procent. * Orderstocken ökar jämfört med föregående kvartal och uppgår nu till 3,2 Mkr (0 Mkr). * Försäljningen uppgick till 2,3 Mkr (3,2 Mkr). * Nya versioner av LUVITs produkter LEC, LRC och e-Val standalone har lanserats. * LUVIT har inlett ett strategiskt samarbete med Eterra Sweden AB. * Nya kunder är University of Porto, Göteborgs universitet, Svenska Distanshögskolan, Polar Electro OY, Ministery of Education Bejing och Länsstyrelsen i Blekinge. * LUVIT Network Meetings i Oslo, Lund och Stockholm samlade totalt nära 100 partners och kunder för att ta del av de senaste nyheterna från LUVIT. * LUVITs hemsida har omarbetats för att bättre stämma överens med bolagets profil. LUVIT i korthet LUVIT AB (publ) tillverkar och utvecklar tekniska produkter för utbildning. LUVIT startade som ett projekt på Lunds universitet för utveckling av ett verktyg för distansutbildning och bolaget bildades 1998 i Lund, Sverige. LUVITs affärsidé är att underlätta utbildning inom alla typer av verksamheter med hjälp av högkvalitativa verktyg som är öppna för olika pedagogiska metoder. Våra produkter och tjänster skall vara oberoende av teknisk miljö och genom starkt fokus på användarens behov skapa den kvalitet som leder till lönsamhet. LUVIT är noterat på Nya marknaden vid Stockholmsbörsen och agerar i huvudsak på den europeiska marknaden. Kunder till LUVIT Blekinge Tekniska Högskola, Dansk Teknologisk Institut, Göteborgs universitet, Lernia, Lunds Universitet, Ministery of Education Bejing, Posten Norge BA, SIF, Skandia, Sony Ericsson Mobile Communications Stockholms Universitet, University of Porto, Vellinge Kommun mfl. Samarbetspartners till LUVIT Europeiska samarbetspartners är bland andra Bull, Compaq Computer, ErgoBluegarden, Interwise, Lernia, Logica och Microsoft Sweden AB. Marknad och försäljning Marknad Försäljningen under kvartal 1 år 2002 uppgår till 2,3 (3,2) Mkr. LUVIT har vid utgången av kvartal 1 en orderstock på drygt 3,2 (0) Mkr. Försäljningen ökar i stadig takt hos nya och befintliga kunder. [REMOVED GRAPHICS] LUVITs nya affärsmodell, som infördes kvartal 2 2001, har haft positiva effekter, framförallt på den skandinaviska marknaden, eftersom den innebär en mycket tätare kundrelation och även ses som en förstärkning av de långsiktiga relationerna med kunderna. Antal nya kunder under perioden uppgår till totalt 6 stycken. Dessa är University of Porto, Göteborgs universitet, Svenska Distans-högskolan, Polar Electro OY, Ministery of Education Bejing och Länsstyrelsen i Blekinge. Det ökande intresset på marknaden för LUVITs produkter börjar nu märkas tydligt. LUVITs målgrupp är utbildningsenheter, dvs universitet/ högskolor, utbildningsföretag och utbildnings-avdelningar på större företag, myndigheter och andra organisationer. Målgruppen universitet/högskola har idag ett stort behov av nätbaserad utbildning, men även övriga målgrupper har ett växande behov av de produkter som LUVIT kan erbjuda. LUVIT Network Meetings Under kvartalet har flera marknadsförings-satsningar genomförts, bland annat LUVIT Network Meetings. Nära 100 partners och kunder samlades vid dessa träffar under mars månad i Lund, Stockholm och Oslo för att ta del av de senaste nyheterna från LUVIT. Två spännande kundcase, ""Från train- the-trainer till e-Learning"" - Sony Ericsson Mobile Communications och ""Erfarenheter från universitetsvärlden"" - Blekinge Tekniska Högskola, visade hur två av våra kunder gått tillväga för att framgångsrikt hantera sina utbildningsbehov med hjälp av LUVITs produkter. Ny hemsida Under kvartalet har innehåll och design av LUVITs hemsida omarbetats för att bättre stämma överens med LUVITs profil. Den finns i både svensk och engelsk version. Nyheter och information kommer löpande att läggas ut på hemsidan. Nyhetsbrev LUVITs nyhetsbrev har fått en ansiktslyftning för att spegla LUVITs nya framtoning. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger om året till kunder och partners. Nylanseringar LUVIT förbättrar och uppdaterar kontinuerligt produktportföljen för att kunna möta kundernas krav och önskemål. LUVIT har nylanserat tre produkter under första delen av år 2002; LEC Version 3.5.1, LRC version 1.3 och LUVIT e-Val Standalone 4.0. LUVIT Education Centre 3.5.1 är en utbildningsmiljö som gör utbildning tillgänglig. Verktyget innehåller bland annat kommunika-tion, kursutvärdering, kunskapsutbyte, individuell planering och uppföljning, statistik och tester. LEC har nu förbättrats med bland annat: * Fullt unicodestöd, och alla språk kan användas, inklusive kinesiska och arabiska. * Kurser enligt IMS Content packaging 1.1 och kurser förpackade enligt AICC-standard kan importeras. * File system link gör det möjligt att länka material som finns lokalt på användarens egen dator eller nätverk. LUVIT Resource Centre 1.3 är ett system som fungerar som ett verktyg för administration av utbildningar och användare. Här administreras bland annat online-utbildningar i LUVIT Education Centre, klassrumsbaserade kurser, seminarier, konferenser och praktisk träning. LRC 1.3 innehåller flera nya funktioner, bland annat att: * Produkten har blivit uppdelat i tre olika ingångar med separata användar-gränssnitt anpassade efter tre olika perspektiv: student/lärare, Administra-tör/kursskapare och System-administratör. * LUVIT Resource Centre samverkar nu med LUVIT Education Centre. Kursdeltagaren kan gå direkt till en kurs från sin personliga sida i Resource Centre. När en lärare anser att en student har klarat en kurs, sänds kursbetyget automatiskt till studentens kurshistorik i Education Centre samt att CV uppdateras. LUVIT e-Val är ett verktyg för undersökning och utvärdering online. Efterfrågade funktioner såsom kostnadseffektivitet, användarvänlighet och att enkelt kunna designa och utforma enkäter med hjälp av verktyget har tillgodosetts i LUVIT e-Val Standalone 4.0. Nyheterna i versionen är bland annat att man kan: * Skapa e-postlistor som man kan koppla ihop med enkäterna och skicka meddelanden till e-postmedlemmarna om själva enkäterna. * Låta e-postmedlemmar uppdatera sina egna svar. * Skapa minienkäter som består av en fråga med upp till tio alternativ. Ny samarbetspartner LUVIT och Eterra Sweden AB har inlett ett strategiskt samarbete för att erbjuda kunder ett helhetskoncept inom e-Learning. Genom att komplettera LUVITs plattform med produkter och tjänster ur Eterras portfölj tar LUVIT tillsammans med Eterra hand om allt från utbildningar, system och hårdvara till en pedagogiskt utvecklad plattform för administration, utvärdering och genomförande av utbildning. Eterra ingår i Merkantil-datakoncernen. Rörelseresultat LUVIT uppvisar fortfarande underskott. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -7,4 (-7,9) Mkr. Sedan övergången till den nya affärsmodellen, som gjordes kvartal 2 2001, har intäkterna ökat stadigt varje kvartal. Försäljningsökningen från kvartal 4 2001 till kvartal 1 2002 uppgår till 0,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 46 procent. Rörelsens kostnader Periodens rörelsekostnader uppgår till totalt 10,8 (11,1) Mkr. Under år 2000 gjordes en reservering för omstruktureringskostnader avseende 2001. Under kvartal 1 2001 användes 5,7 Mkr av omstruktureringsreserven vilket gör att de egentliga kostnaderna för kvartal 1 2001 uppgår till 16,8 Mkr. Immateriella investeringar Under perioden har bolaget aktiverat utvecklingskostnader om total 1,0 (0) Mkr. Avskrivningar har skett enligt den uppskattade ekonomiska livslängden och enligt gällande direktiv. Totalt har 2,0 (2,5) Mkr skrivits av under perioden. Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 14,1 Mkr per den 31 mars 2002. Materiella investeringar De materiella investeringarna under kvartalet har utgjorts av servrar för kvalitetssäkring av drift åt kunder, testning av nya programvaror och förbättrad intern prestanda. Totalt har bolaget investerat 0,3 (0,1) Mkr under perioden. De materiella tillgångarna uppgick till totalt 4,6 Mkr per den 31 mars 2002. Finansiell ställning Nyemisson planeras till hösten 2002. Under mellantiden har bolaget säkrat sitt kapitalbehov genom en bryggfinansiering från Volito AB. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 13,8 Mkr, vilket motsvarar en soliditet på 56%. Bolaget ställde ut ett skuldebrev med totalt 600 000 avskiljbara optionsrätter till LUVIT Invest AB under år 2001. Utestående teckningsoptioner ger ej upphov till utspädningseffekter eftersom nuvärdet av teckningskursen överstiger aktiernas verkliga värde. Ägarstruktur Vid årets utgång uppgick antalet ägare till 1.382, tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 28 mars. Totalt uppgår det totala antalet aktier till 14 319 747 st. Ägare Antal Andel aktier kapital/röster Volito AB 4 735 855 33,1 % Lunds Universitets 3 800 000 26,5 % Utvecklings AB TeknoSeed AB 1 433 333 10,0 % Andante Holding AB 579 486 4,0 % Future Conference AB 400 000 2,8 % E. Öhman J:or Fondkommission 206 000 1,4 % Magnus Nyhlén 168 400 1,2 % Övriga 2 996 673 21,0 % Totalt 14 319 747 100,0% Personal Den ökade efterfrågan på LUVITs produkter har lett till att LUVIT kommer att behöva börja rekrytera i försiktig takt under våren. Bolaget har 25 personer anställda per den 31 mars. Av dessa är 1 person anställd vid bolagets filial i Paris. Personalkostnaderna har sjunkit med 1,5 Mkr jämfört med samma period föregående år (se not 4). LUVIT har som målsättning att samtliga anställda ska vara aktieägare i bolaget och har ett optionsprogram som erbjudits samtliga anställda. Framtidsutsikter Första kvartalet har varit starkt präglat av uppgradering och kvalitetssäkring av våra produkter. Nu har vi en bra produktportfölj, genomfört tre kund/partnerträffar med totalt över 100 deltagare under mars månad och sist men inte minst förtydligat vår strategi. Våren framåt är mycket säljfokuserad med deltagande i seminarier, referensgrupper och mässor för att offensivt möta marknaden inom alla segment och geografiska områden. Vi har ett flertal pågående diskussioner som förhoppningsvis kan realiseras till intressanta affärer under våren. Vi känner också ett större och större tryck från marknaden på ett utbildningsverktyg utav vår modell, framför allt inom hela utbildningssektorn är behovet och intresset stort. Vi går i april ut med ett riktat utskick till Universitets och högskolesektorn, först i Sverige, med ett specialpaket som gör att kunderna snabbt och enkelt kan komma gång med kurser. Vi har god tilltro till marknaden och vi känner oss väl förberedda att möta de behov som uppkommer. Kommande rapporttillfälle Ordinarie bolagsstämma 19 april 2002 Delårsrapport kvartal 2 22 augusti 2002 Delårsrapport kvartal 3 28 oktober 2002 Bokslutskommuniké februari 2003 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation 20 om delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. Lund den 19 april 2002 Ola Svantesson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta: Ola Svantesson, Verkställande Direktör Telefon: 046 --10 12 00 e-post: ola.svantesson@luvit.com Kamilla Hassander, Ekonomichef Telefon: 046 --10 12 00 e-post: kamilla.hassander@luvit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00670/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00670/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar