KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUXBRIGHT AB

Report this content

Aktieägarna i LUXBRIGHT AB, org.nr 556910-9837 ("Luxbright" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 13 juli 2023 kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 juli 2023, (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 2. dels senast den 7 juli 2023 ha anmält sitt deltagande per brev till adressen Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda (vänligen märk kuvertet ”Extra bolagsstämma juli 2023”) eller via e-post till info@luxbright.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 7 juli 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 7 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 7 juli 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.luxbright.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande;
 2. Val av ordförande för bolagsstämman;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 5. Val av en eller två justeringspersoner;
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission av aktier;
 8. Beslut om justeringsbemyndigande;
 9. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Fredrik Brusberg, biträdande jurist vid MAQS Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 24 mars 2023, som offentliggjordes samma dag genom pressmeddelande, om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en emission av aktier till Lindeblad Venture AB (”Lindeblad Venture”) mot betalning genom kvittning i enlighet med villkoren nedan. Bakgrunden till emissionen är att Lindeblad Venture var garant i Bolagets företrädesemission som avslutades i mars 2023 och Lindeblad Venture valde att få ersättning i form av nyemitterade aktier i enlighet med ingånget garantiavtal. Enligt de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) finns en skyldighet för Bolaget att inhämta stämmans godkännande av den riktade nyemissionen, då Lindeblad Venture är närstående till styrelseledamoten Erik Lindeblad.

Genom nyemissionen kvittas Lindeblad Ventures fordring på Bolaget om garantiersättning uppgående till 576 000 kronor mot att Lindeblad Venture tecknar 720 000 aktier för en teckningskurs om 0,8 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att teckningskursen är överensstämmande med marknadsvärdet vid tidpunkten för beslutet för emissionen, baserat på bl.a. teckningskursen i företrädesemissionen som styrelsen beslutade om den 30 januari 2023 efter bemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 januari 2023.

För emissionen ska följande villkor gälla:

 1. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 90 000,001084 kronor genom nyemission av högst 720 000 aktier.
 2. Teckningskursen per aktie ska vara 0,8 kronor. Teckningskursen är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig då emissionen baserar sig på överenskommelse med aktuell tecknare vilket ingåtts inför tidigare genomförd företrädesemission. De kommersiella villkoren för denna emission speglar tidigare genomförd företrädesemission och har satts efter förhandlingar på armlängds avstånd i syfte att trygga Bolagets fortsatta finansiering. Den del av teckningskursen som eventuellt överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 3. Rätt att teckna aktier i ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Lindeblad Venture, fordringshavare tillika garantigivare i företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra Bolagets åtaganden mot Lindeblad Venture AB i enlighet med deras garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med tidigare genomförd företrädesemission.
 4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 31 mars 2023. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Betalning ska ske i samband med teckning genom kvittning av Lindeblad Ventures utestående fordran på Bolaget.
 6. Tilldelning av aktier ska ske till teckningsberättigad. Överteckning kan inte ske.
 7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Den verkställande direktören eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beredning av ärendet

Styrelseledamoten Erik Lindeblad har varken deltagit i styrelsens handläggning eller beslut under denna punkt.

Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 91 496 516. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Hulda Lindgrens Gata 6 B i Västra Frölunda och på Bolagets hemsida www.luxbright.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf.

Göteborg i juni 2023

LUXBRIGHT AB

Styrelsen

Prenumerera