Luxbright AB Bokslutskommuniké 2022

Report this content

juli - december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (316) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -10 678 (-9 102) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,24 (-0,31) kronor


januari - december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (729) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -21 153 (-17 914) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,54 (-0,60) kronor

Luxbright AB (publ)
Bokslutskommuniké januari-december 2022


VD:s kommentar

Det är med stolthet jag idag kan berätta att vi under november 2022 passerade en historisk milstolpe genom att tillverka det första helsvenska röntgenröret. Detta är ett resultat av fokuserat arbete under en längre tid och vi trimmar nu produktionsprocessen för att leverera på inneliggande order och ser fram emot att erbjuda högkvalitativa svensktillverkade röntgenrör till våra kunder.

Under det första halvåret 2022 genomförde bolaget en strategisk förändring genom att flytta produktionen av röntgenrör från Kina till Sverige. Störningar på grund av Covid pandemin gjorde det ohållbart att vara helt beroende av verksamheter i Kina. Därför förstärks den svenska verksamheten genom att samla bolaget under ett tak. Det medför också stora fördelar för utvecklingsarbetet och för att långsiktigt säkra leveransförmågan.

Den nya anläggningen byggdes komplett med den modernaste produktionsutrustningen och ett renrum av ISO-klass 7. Flytten till de nya lokalerna gick i juni och i augusti invigdes renrummet. Dessa förändringar har haft en betydande påverkan på Bolagets leveransförmåga på kort sikt, men är ett långsiktigt beslut som har fått mycket positivt stöd från våra kunder.

Vi fokuserar nu på att trimma in tillverkningsprocesserna för serieproduktion av mindre volymer och för att tillfredsställa de kunder som kontrakterat leveranser under det kommande kvartalet och successivt skala upp volymerna därefter. Luxbright har också investerat kraftfullt i en ny anläggning med den senaste tekniken och utrustningen för att garantera högsta kvalitet och tillförlitlighet.

Som en uppstickare inom röntgenbranschen ser vi fram emot ett spännande år 2023 och planerar att fortsätta satsningen på "Made in Sweden" för att utveckla bolagets potential och säkerställa leveranser till förväntade nivåer. Vi vill också rikta ett varmt tack till vårt dedikerade team för deras hårda arbete och engagemang under det gångna året, samt till våra aktieägare för det förtroende och stöd som har getts för att genomföra "Made in Sweden". Vi är också tacksamma för styrelsens samarbete och vägledning.

Mats Alm, VD

Väsentliga händelser

januari – december

  • Den 2 mars meddelar Bolaget utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO1). Totalt nyttjades 8 726 778 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 67 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget ca 5,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Den 22 april 2022 offentliggör Bolaget utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 21 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 5 286 528 aktier, motsvarande cirka 46 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 54 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent och Luxbright därmed tillförs cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Bolaget anställer en Technical Lead med placering på huvudkontoret i Göteborg.
  • Bolaget har tagit fram och testat ett röntgenrör med bolagets patenterade kallkatodteknik. Det är en stor milstolpe för både bolaget och röntgenindustrin.
  • Bolaget meddelar att de har säkrat nya lokaler för en ny produktionsanläggning i Göteborg där utveckling och produktion av kallkatod- och mikrofokusrör för industriella tillämpningar ska genomföras. Med anläggningen får Bolaget full kontroll över produktionsprocessen och möjligheten att snabbare ta ut innovationer på marknaden.
  • Bolaget anställer en Produktionschef med placering på huvudkontoret i Göteborg.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget kallar till en extra bolagsstämma som ska hållas den 24 januari 2023.

Finansiell rapport juli - december

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 0 (316) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -10 678 (-9 102) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -10 634 (-9 133) KSEK eller -0,24 (-0,31) kronor per genomsnittligt antal aktier. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning men även på ökade kostnader för egen personal och kostnader i samband med Bolagets flytt till nya produktionslokaler.
Vid fullt tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, samt 830 000 aktier i program 2020/2023 som sammanlagt ger en utspädning om ca 2,1 %. Periodens resultat efter skatt per aktie och per genomsnittligt antal aktier blir oförändrat då bolaget visar ett negativt resultat.

Finansiell rapport januari - december

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 0 (729) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -21 153 (-17 914) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -21 134 (-18 006) KSEK eller -0,54 (-0,60) kronor per genomsnittligt antal aktier. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning men även på ökade kostnader för egen personal och kostnader i samband med Bolagets flytt till nya produktionslokaler.

Vid fullt tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, samt 830 000 aktier i program 2020/2023 som sammanlagt ger en utspädning om ca 2,1 %. Periodens resultat efter skatt per aktie och per genomsnittligt antal aktier blir oförändrat då bolaget visar ett negativt resultat.

Kassaflöde

Rörelsens kassaflöde var -20 641 (-17 142) KSEK. Totalt kassaflöde för perioden uppgick till 89 (-22 003) KSEK. Det negativa kassaflödet i rörelsen består av negativt rörelseresultat, investeringar i tekniska anläggningar samt investeringar i balanserade utgifter för personal, patent och dotterbolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

En redogörelse för bolagets väsentliga risker och riskhantering återfinns i ”Inbjudan till teckning av units i Luxbright AB (Publ), prospekt 2020” samt Årsredovisning 2021.

Framtidsutsikter

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2023, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står väl positionerat för en fortsatt kommersialisering av bolagets produktserier.

Kommande informationstillfällen vilka publiceras på https://www.luxbright.com/investerarrelationer.html

  • Årsredovisning 2022 v19 2023
  • Halvårsrapport jan – jun 2023 2023-08-25

Bokslutskommunikén för 2022 bifogas som PDF och finns också tillgänglig på bolagets hemsida. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mats Alm, +46 (0)702-612011, mats.alm@luxbright.com
Styrelseordförande Anders Brännström, +46 (0)705-591093, abr@ergonor.se
CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@luxbright.com

Prenumerera