Kommuniké från extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB den 14 april 2022

Report this content

Extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB hölls idag den 14 april 2022.

 

Vid extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB idag den 14 april 2022 beslutades bland annat att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till bolagets anställda där de ges möjlighet att teckna maximalt 1 118 888 teckningsoptioner. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 1 118 888, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 6,7 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier. Det beslutades också om ett justeringsbemyndigande för att underlätta administrationen kring incitamentsprogrammet. Båda besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

 

Information om extra bolagsstämma

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det protokoll som publiceras på bolagets hemsida www.lyckegard.com/ir/

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

 

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: info@penser.se

 

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organiskt gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.