LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN - JUN 2018

Andra kvartalet
•          Rörelsens intäkter uppgick till 215,7 (178,0) MSEK.
•          Försäljningstillväxten var 21,2% (16,0%).
•          Bruttovinstmarginalen* uppgick till 49,6% (50,3%).
•          EBITDA uppgick till -5,4 (9,5) MSEK.
•          EBITDA-marginalen uppgick till -2,5% (5,3%).
•          Rörelseresultatet uppgick till -12,6 (3,9) MSEK.
•          Rörelsemarginalen var -5,8% (2,2%).
•          Periodens resultat -10,5 (-14,4) MSEK.

Perioden 1 januari – 30 juni
•          Rörelsens intäkter uppgick till 416,5 (338,2) MSEK.
•          Försäljningstillväxten var 23,2% (14,5%).
•          Bruttovinstmarginalen* uppgick till 49,8% (50,4%).
•          EBITDA uppgick till 0,6 (18,6) MSEK.
•          EBITDA-marginalen uppgick till 0,1% (5,5%) procent.
•          Rörelseresultatet uppgick till -13,2 (7,8) MSEK.
•          Rörelsemarginalen uppgick till -3,2% (2,3%).
•          Periodens resultat -10,9 (-14,7) MSEK.

* Omklassificering har skett som påverkar bruttovinsten och övriga externa kostnader. Därmed har jämförelsesiffrorna för 2017 också klassificerats om. Ingen effekt på EBITDA.

KOMMENTARER FRÅN VD

”STARK TILLVÄXT MED FRAMTIDA POTENTIAL”
Lyko visar en kraftig tillväxt på 21,2 procent under det andra kvartalet och tog därmed ytterligare marknadsandelar. Den goda tillväxten förklaras av en stark efterfrågan inom hårvård. Även övriga kategorier har en bra ökning men professionell hårvård är fortsatt vår starkaste kategori och positionsdrivare. Det är segmentet Online som driver vår starka tillväxt med en ökning på 47 procent under kvartalet och såväl ordervärde som antal besökare ökade. Vi gjorde också som tidigare aviserats en smyglansering online i Finland med positiv initial respons.

Koncernens goda tillväxt bör ses i ljuset av en tämligen omfattande sortimentsförnyelse inom segmentet Retail, samt det varma vädret, vilket hämmade den totala försäljningstillväxten.

LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR BELASTADE RESULTATET
I linje med vår ambition att fortsätta växa kraftigt har vi under kvartalet gjort ytterligare satsningar för att stödja vår omnikanalsstrategi. Inom segment Retail har en omfattande sortimentsvridning genomförts där vi optimerat och förnyat sortimentet samt gett utrymme för tillväxtkategorierna professionell hudvård och smink. I samband med detta har ytor frigjorts i väntan på uppdaterat sortiment där leveranstiden från vissa leverantörer underskattats, vilket bland annat förklarar försäljningsminskningen och det lägre resultatet. Inför hösten står dock samtliga butiker med ett fullt uppdaterat sortiment.
Som vi kommunicerade i förra kvartalet har vi under första halvåret också gjort en satsning på varumärkesbyggande marknadsföring. Ett nytt uppmärksammat kommunikationskoncept har under våren rullats ut brett i media med en tydlig målbild om att öka varumärkeskännedomen med 25 procent under 2018. Det är en investering som redan resulterat i ökad andel direkttrafik, vilket i förlängningen innebär potentiellt ökad lönsamhet. Utan denna varumärkessatsning hade vårt EBITDA-resultat under första halvåret varit i nivå med samma period föregående år. Vi kommer nu utvärdera de initialt positiva effekterna av satsningen och under andra halvåret kommer marknadsföringskostnaderna bli betydligt lägre.

Framtidsutsikter

Trots en fortsatt ökad andel onlineförsäljning är vårt omnikanalserbjudande strategiskt mycket viktig. Vi ser potential inom Retail och sortimentsvridningen är en av flera åtgärder för att fånga tillväxtmöjligheter och öka lönsamhetsfokus för segmentet, i ett för detaljhandeln generellt utmanande marknadsläge. Vi har anställt Erica Wredberg som ny försäljningschef för Retail för att ytterligare förbättra segmentets förutsättningar och vi kommer fortsätta arbeta aktivt med att optimera butiksbeståndet. Inom Online är tillväxtmöjligheterna mycket goda med ett breddat sortiment, en stor och återkommande kundbas samt bra tillflöde av nya kunder.
Under kvartalet vann vi pris som årets e-handel på Retail Awards vilket kan ses som ett kvitto på att vi erbjuder en bra kundupplevelse och har en gynnsam position inför framtiden. Vi ser därmed fram emot en spännande fortsättning på 2018.

Joanna Hummel, VD

Stockholm den 21 augusti 2018

För mer information vänligen kontakta

Joanna Hummel, VD Lyko.
070 286 26 82, joanna.hummel@lyko.se

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 07.00 CET.

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, Lyko.fi samt 39 butiker i Sverige och Norge med tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se för mer information.