Delårsrapport 1 2020/2021

Report this content

Rekordkvartal och strategiskt förvärv

Perioden oktober - december 2020

 

Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 10,4 MSEK (9,3 MSEK). Nettoomsättningen påverkades negativt med ca. 1,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2019. Normaliserat för valutaförändringar uppgick nettoomsättningen till 11,6 MSEK (9,3 MSEK), en ökning med 25%*

EBITDA uppgick till 4,9 MSEK (4,7 MSEK). EBITDA påverkades negativt med ca. 1,2 MSEK av valutadifferenser

EBITDA normaliserat för valutaförändringar ökade 23% och uppgick till 6,1 MSEK (4,95 MSEK)*

EBIT normaliserat för valutaförändringar ökade 22% och uppgick till 5,6 MSEK (4,6 MSEK)*

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 MSEK (0,0 MSEK)**

Resultat per aktie under perioden uppgick till 1,7 SEK (1,7 SEK)

* då valutakursdifferensen i de två jämförelsekvartalen var betydande, ca. 1,2 MSEK, har en normalisering gjorts för att underlätta att jämföra bolagets utveckling.

** kassaflödet påverkas av slutbetalning av skatt i Kanada för räkenskapsåret 19/20 om ca. 1,3 MSEK

 

VD-Kommentar
 

Årets första kvartal blev det bästa någonsin för M.O.B.A. Network där omsättningen nådde all-time high trots negativa valutaeffekter. I kvartalet förvärvade vi också MMORPG.com som har stor tillväxtpotential och vår direktförsäljning fortsatte att växa starkt.

 

M.O.B.A. Network har en hög valutaexponering mot den amerikanska och kanadensiska dollarn vilket medförde en negativ effekt på både omsättning och EBITDA med cirka 1,2 MSEK i kvartalet. Omsättningen var 10,4 (9,3) MSEK och justerat för valutaeffekter uppgick omsättningen till 11,6 MSEK vilket är en ökning om 25%.  EBITDA justerat för valutaeffekter var 6,1 (4,95) MSEK, en ökning om 23%. Den starka utvecklingen i den underliggande verksamheten visar att våra communitys är attraktiva och har målgrupper som många bolag vill exponera sig mot.

Vår lönsamhet är fortsatt stabil och hög med en EBITDA-marginal på 47% (50,8%) i kvartalet.

MMORPG.com – rekordomsättning

I november annonserade vi köpet av MMORPG.com som ett led i vår strategi att växa genom förvärv och skapa fler attraktiva, relevanta communitys med växande målgrupper som många annonsörer vill exponera sig emot. MMORPG.org konsolideras från december 2020 och december var deras bästa månad någonsin med intäkter på cirka USD 75 000.

MMORPG.com är ett gaming community och publicist av innehåll som relaterar till online-spel i genren MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). En genre som bland andra innefattar World of Warcraft och Final Fantasy-serien. 

Förvärvet innebär att vår bas av communitys kring populära spelsajter har utökats. Dessutom har vi sett att det finns en stor outnyttjad kompetens kopplad till MMORPG som vi nu investerar i och som vi också hoppas kunna nyttja inom andra communitys. Vi kommer också att få ut synergier genom förvärvet i och med att M.O.B.A. Services tar över direktförsäljningen. 

Det är spännande att kunna ta över ett välkänt, klassiskt gaming community som vi nu utvecklar vidare.  Jag ser en stor tillväxtpotential i MMORPG.org, både genom ökad försäljning och ökad trafik genom att utveckla innehållet.

Framgångsrik direktförsäljning

Förra året tog vi det strategiska beslutet av öka vår direktförsäljning och minska exponeringen mot den programmatiska försäljningen. Vi startade ett nytt affärsområde, M.O.B.A. Services, under våren 2020 och utarbetade en ny strategi för direktförsäljningen vilket lade grunden för vår framgångsrika omställning. Vi har ett skickligt, motiverat team som fokuserat driver arbetet med att öka intäktsströmmarna från bolag som vill rikta sig till våra community-medlemmar. M.O.B.A. Services arbetar för att etablera direkta och integrerade partnerskap, exempelvis annonsering, sponsorskap och native-samarbeten.

Andelen direktförsäljning har ökat starkt sedan strategiförändringen och fördubblades från föregående kvartal. I kvartalet utgjorde direktförsäljningen 66% av totala intäkter att jämföra med 45% i föregående kvartal.

Stabil trafiktillväxt 

Gaming och e-sport fortsätter att vara en stabilt växande global marknad. Trafiken till våra communitys ökade med 13 % i kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2019,  och vi hade totalt cirka 100 miljoner besök. Den fortsatta tillväxten förstärker ytterligare annonsörernas intresse för våra communitys och deras vilja att kommunicera med vår publik.

Nytt community - Wildriftfire.com 

I förra kvartalsrapporten berättade vi om vårt nästa community – wildriftfire.com. Vårt mål är att starta 1–2 nya communities per år och i slutet av mars eller i april lanserar vi wildriftfire.com. Det bygger på Riot’s spel ”League of Legends: Wild Rift” och blir M.O.B.A. Network’s första satsning på att bygga ett community för ett spel både för mobil och konsol.

Framtidsutsikter

Vi har visat att vår tillväxtstrategi är effektiv. Vi har stabilare, nya intäktsströmmar genom den högre andelen direktförsäljning och viktiga partnerskap.

En av våra viktigaste framgångsfaktorer är vår förmåga att lyssna på besökarna och anpassa oss till deras önskemål. Attraktiveten i våra varumärken bygger på att vi erbjuder våra besökare relevant och aktuellt innehåll. För att ytterligare stärka vår ställning på marknaden kommer vi under 2021 att investera i kompetens och utveckla vårt innehållserbjudande med ökat fokus på video och egenproducerat innehåll, både på våra egna varumärken men också för att stärka vår synlighet och exponering på plattformar som Twitch och YouTube.

M.O.B.A. Network har visat på sin förmåga att utvecklas och förmåga att skapa värden genom marknadsledande communitys, stark tillväxt, positiva kassaflöden och ett långsiktigt, strategiskt arbete. Vårt mål kvarstår att fortsätta leverera hög, stabil tillväxt både organiskt och via förvärv med god lönsamhet.
 

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 07:00 CET.

Stockholm 2021-02-18

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera